Afprøvning af Act-Belong-Commit – gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed

Psykiske vanskeligheder Recoveryorienteret rehabilitering

Initiativet skal gennem en 4-årig periode – i et partnerskab mellem Social- og Boligstyrelsen og 6-7 kommuner – afprøve indsatsen Act-Belong-Commit (ABC) – gruppeforløb med henblik på at undersøge om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen for ABC-gruppeforløb er unge og voksne fra 18 år, der bor i egen bolig og oplever mistrivsel. Målgruppen omfatter borgere med psykiske vanskeligheder, herunder også ADHD/ADD i kombination med eventuelle sociale og psykiske problemer. Målgruppen skal kunne profitere af et gruppeforløb og være motiveret for en forandring og være inden for målgruppen for servicelovens §82a og §85.

Baggrund for projektet:

Stigningen af borgere med psykiske vanskeligheder, der har behov for støtte, har medført et øget pres hos kommunerne i forhold til at levere denne støtte.

Særligt støtte efter §85 (Socialpædagogisk bostøtteindsats) har set en stigning på 4 procent siden 2015. I 2018 blev det muligt for kommunerne at tilbyde forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte via servicelovens §82a. Med denne mulighed opstod der en efterspørgsel efter yderligere viden om virksomme gruppebaserede indsatser.

I den forbindelse gennemførte VIVE i 2018 en kortlægning af kerneelementerne i virksomme gruppeindsatser. En af indsatsernes hovedformål, der også afdækkes i kortlægningen, er indsatser der har fokus på social integration og deltagelse i samfundet. Af kortlægningen fremgår det, at gruppebaserede indsatser bidrager til, at borgerne får mere social kontakt med andre end ved individuelle indsatser. Disse indsatser kan derfor være mere effektive, da indsatsen inddrager borgeren i et fællesskab, der bidrager til borgerens individuelle udvikling og forandring.

Formål:

Initiativets formål er at afprøve, om indsatsen ABC – gruppeforløb er virksom og bidrager til borgernes udvikling og forandring. ABC - gruppeforløb har til formål at støtte borgerne til selvstændigt, og i fællesskab med andre, at kunne styrke og vedligeholde deres mentale sundhed og trivsel i hverdagen gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber og aktiviteter i lokalsamfundet.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres undervejs, og til slut, med henblik på at opnå viden om indsatsens effekt på målgruppen. Kompetenceudviklingsprogrammet for ABC-gruppeforløb evalueres samt negative bi-effekter, omkostninger og eventuelle økonomiske konsekvenser, der er forbundet med indsatsen. Hvis evalueringens resultater er positive, vil metoden kunne udbredes.

Samarbejdsparter:

Indsatsen afprøves i samarbejde med 6-7 kommuner.

Finansiering:

Initiativet finansieres af Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet for 2022. Midlerne fordeles med 10,5 mio. kr. i perioden 2022-2025 til en ansøgningspulje, som kommuner kan søge til dækning af omkostninger forbundet med at deltage i afprøvningsinitiativet og evalueringen.

Kontakt:

Mia Sandholdt
+45 4193 2588
Psykosociale Indsatser
Senest opdateret 18-04-2023

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her