Børn og unge med handicap – inklusion i fritidsfællesskaber

Børn med funktionsnedsættelser

Gennem tilpasning og modning af en indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber skal initiativet bidrage til at forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge med handicap.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Børn og unge med handicap i alderen 6-16 år, herunder evt. også udsatte børn og unge med lignende udfordringer, der oplever eller er i risiko for at opleve ensomhed og social isolation, som kan lede til mistrivsel.

Målgruppen skal have de kognitive forudsætninger for med den rette støtte at kunne indgå i fritidsfællesskaber med jævnaldrende.

Målgruppen af børn og unge med handicap er bredt defineret og kan inkludere børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser (eksempelvis ADHD, autisme, udviklingshæmning) eller fysiske funktionsnedsættelser (eksempelvis cerebral parese, muskelsvind eller nedsat syn eller hørelse).

Baggrund for projektet:

Danske og internationale undersøgelser viser, at mennesker med handicap oplever en højere grad af ensomhed og er i større risiko for at blive ekskluderet fra sociale fællesskaber, sammenlignet med den øvrige befolkning.

Langvarig ensomhed kan påvirke børns mentale sundhed, eksempelvis i form af et øget stressniveau og koncentrationsvanskeligheder.

Deltagelse i fritidsfællesskaber kan have positiv betydning for livskvaliteten, identitetsudviklingen og deltagelsen i det øvrige samfundsliv, eksempelvis i uddannelse og job. For børn og unge med handicap er det at indgå i et fritidsfællesskab imidlertid ofte mere kompliceret end for deres jævnaldrende uden handicap. Deres handicap kan i sig selv sætte begrænsninger for deres deltagelse, ligesom en række faktorer uden for barnet eller den unge kan have betydning.

Den daværende Socialstyrelse har i 2021 gennemført en vidensafdækning af deltagelse i fritidsfællesskaber blandt børn og unge med handicap. Med afsæt heri er der identificeret initiativer, der på forskellig vis arbejder med inklusion af børn og unge i fritidsfællesskaber i et samarbejde mellem kommune og lokale frivillige aktører. Disse initiativer vil danne afsæt for tilpasning og modning af en indsats, der understøtter inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber.

Formål:

Formålet med initiativet er at modne en på forhånd defineret indsats, som skal styrke inklusion af børn og unge i fritidsfællesskaber for derved at forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel. Gennem fokus på inklusion og øget deltagelse i fritidsfællesskaber forventes initiativet at kunne bidrage til at styrke målgruppens selvværd, trivsel og livskvalitet, skabe grundlag for, at målgruppens deltagelse i andre deltagelsesarenaer øges, og forebygge ensomhed i voksenlivet hos målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres af VIVE. Der gennemføres en formativ evaluering, der skal bidrage med viden og erfaringer til arbejdet med at modne indsatsen, samt en summativ evaluering, der skal bidrage med en afsluttende vurdering af indsatsens implementering, resultater og omkostninger.

På baggrund af evalueringens resultater skal det ved initiativets afslutning vurderes, om indsatsen lever op til kriterierne for at iværksætte en egentlig afprøvning af indsatsen.

Samarbejdsparter:

Der er blevet udvalgt fire kommuner, som skal bidrage til at modne indsatsen. De fire  kommuner er Allerød, Brønderslev, Lolland og Varde. De har alle etableret samarbejder med lokale frivillige foreninger og organisationer, som skal være en del af modningsprojektet.

Finansiering:

Initiativet finansieres af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børneområdet for 2022. Midlerne fordeles med 13,0 mio. kr. i perioden 2022-2025 til en ansøgningspulje, som kommuner kan søge til dækning af omkostninger forbundet med at deltage i modningsinitiativet og evalueringen.

 

Materialer udviklet i projektet

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Karen Koch Rasmussen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her