Kurser til sagsbehandlere på handicapområdet

Sagsbehandling Recoveryorienteret rehabilitering

Social- og Boligstyrelsen udbyder i 2023-25 kurser til myndighedssagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet. Kurserne er bygget op omkring centrale juridiske og socialfaglige temaer i sagsbehandlingen på handicapområdet.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Sagsbehandlere i den kommunale myndighed på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe er børn og voksne med fysiske funktionsnedsættelser og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser, der modtager støtte efter serviceloven.

Baggrund for projektet:

Høje omgørelsesprocenter på både børne- og voksenhandicapområdet viser et behov for at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling.

Tal fra Ankestatistikken viser, at omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2019 og 2020 var på hhv. 46,1 pct. og 42,4 pct. På børnehandicapområdet tegner sig et tilsvarende billede med høje omgørelsesprocenter; I 2019 og 2020 var omgørelsesprocenten hhv. 50,6 pct. og 52 pct.

Ligeledes peger erfaringer fra taskforcen på børne- og voksenhandicapområdet på, at der er et udviklingspotentiale i forhold til at styrke kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Taskforcens analyser af kommunernes sagsbehandling viser blandt andet betydelige udfordringer ved overgangen fra barn til voksen. Endvidere peger taskforcens analyser på udfordringer ved sagsoplysning og borgersamarbejde, herunder inddragelse af borgerens ønsker og mål, samarbejde med udfører om bestillingen samt dokumentation af og opfølgning på indsatsen.

Formål:

Formålet med initiativet er at udvikle og udbyde et kursustilbud til alle landets kommuner, der kan bidrage til at styrke den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen, så sagsbehandlere er klædt bedst muligt på til at udføre sagsbehandling af høj kvalitet, som sikrer borgerens retssikkerhed og inddragelse i egen sag. Kursustilbuddet skal bidrage til, at den enkelte borger oplever en lovmedholdelig og rettidig sagsbehandling, og en tillidsfuld samarbejdsrelation med kommunen.

Dokumentation og evaluering:

Kursustilbuddet evalueres af Social- og Boligstyrelsen. Kvaliteten af det enkelte kursustilbud vil løbende blive evalueret i form af tilfredshedsmålinger for hver enkelt kursus. Evalueringen skal overordnet omhandle efterspørgslen, det faglige indhold på kurserne, undervisningsformen og deltagernes udbytte af kurserne.

Samarbejdsparter:

Social- og Boligstyrelsen samarbejder med Ankestyrelsen om projektet.

Finansiering:

SSA22

 
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Maria Cramer Holck Larsen
Fuldmægtig

Kurser i 2024

I løbet af første halvår 2024 tilbyder Social- og Boligstyrelsen kurser i sagsoplyning.

Århus d. 7. februar

København d. 28. februar

Odense d. 13. marts

Online d. 19. marts

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her