Ansøg om deltagelse i modning af MOVE+ til de mest udsatte unge

Er I interesserede i at forbedre jeres stofmisbrugsbehandling til de mest udsatte unge? Socialstyrelsen tilbyder kommuner at deltage i udviklingen af metoden MOVE+. Fristen for ansøgning er d. 7. september 2022 (bemærk ny frist).

MOVE+ er en videreudvikling af metoden MOVE, målrettet de mest udsatte unge i ambulant stofmisbrugsbehandling. Dvs. unge med psykiske lidelser og/eller komplekse, sociale problemer. Formålet med MOVE+ er at modne en indsats, som skal styrke den ambulante rusmiddelbehandling til de mest udsatte unge i alderen 15 til 25 år, så flere gennemføre og profiterer af behandlingen.

I MOVE+ kombineres metoden MOVE med elementer, der adresserer målgruppens særlige behov. Dette indebærer bl.a. traumebevidsthed i behandlingen og inddragelse af den unges familie og/eller netværk samt fokus på den unges samtidige problematikker via ekstra moduler målrettet den unges eventuelle andre vanskeligheder og/eller diagnoser. Disse ekstra moduler udformes inden for en ramme af kognitiv adfærdsterapi.

Kommuner, der deltager i modningsprojektet, får mulighed for at arbejde udviklingsorienteret med egen praksis. Derudover tilbyder Socialstyrelsen målrettet kompetenceudvikling, processtøtte til udvikling og implementering af MOVE+ samt mulighed for erfaringsudveksling med andre kommuner.

Ansøgningsrunden åbner d. 16. juni 2022 og har frist d. 7. september 2022.

I fold-ud-gardinerne neden for findes vejledning til ansøgning, ansøgningsskema, kriterier for udvælgelse, praktiske oplysninger og information om modningsprojektet og MOVE+.

Mere om MOVE+

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til at ansøge om deltagelse i modning af MOVE+. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema 

Vejledning

Socialstyrelsen skal udvikle metoden MOVE+ i samarbejde med fem-seks kommuner i perioden 2022-2025 Projektforløbene vil blive påbegyndt efteråret 2022.

Deltagelse i modningsprojektet forudsætter, at kommunens behandlingstilbud har implementeret MOVE eller er i gang med at implementere MOVE som individuel behandling i den ambulante stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101.

Derudover vurderer Socialstyrelsen de indkomne ansøgninger ud fra følgende fem punkter, som er nærmere beskrevet i vejledningen til ansøgningsskemaet:

  1. Formål, ansøgerkreds og målgruppe
  2. Faglige kriterier
  3. Organisering, ledelse og ressourcer
  4. Motivation
  5. Forpligtelser under projektperioden

Socialstyrelsen tilbyder deltagelse i modningsprojektet til fem-seks kommuner. Såfremt Socialstyrelsen modtager ansøgninger fra mere end fem-seks kommuner til udvikling af metoden MOVE+, vil Socialstyrelsen prioritere med udgangspunkt i udvælgelseskriterierne.

Socialstyrelsen afholder tre virtuelle spørgsmål-svar-møder, hvor interesserede kommuner kan få afklaret eventuelle spørgsmål til projektet og ansøgningsprocessen. Der er tale om åbne informationsmøder, hvor Socialstyrelsen besvarer deltagernes spørgsmål til ansøgningsprocessen i plenum.

Læs mere om de tre virtuelle møder her:

Fredag d. 24. juni kl. 8.30-09.30

Mandag d. 27. juni kl. 9.00-10.00

Tirsdag d. 28. juni kl. 14.00-15.00

Links til deltagelse kan findes på begivenhederne og vil desuden blive sendt ud umiddelbart før det første møde. Tilmelding er ikke nødvendig.

Ansøgningsfristen er den 7. september 2022. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen i september 2022.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: hram@socialstyrelsen.dk. Bemærk, at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Socialstyrelsen på mail til specialkonsulent, Hanne Ramsbøl, på telefon 41 93 25 03 eller hram@sbst.dk eller til fuldmægtig Marianne Rasmusen på 41 74 00 47 eller mras@sbst.dk.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet.

Senest opdateret 28-06-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her