Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder

Anbringelse

Social- og Boligstyrelsen vil i et partnerskab med 7-10 åbne døgninstitutioner og opholdssteder, deres respektive driftsherrer og landsdækkende organisationer udvikle og modne en indsats, der kan forebygge voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder.

Projektperiode:

2021 - 2024

Målgruppe:

Den primære målgruppe for initiativet er anbragte børn og unge med særligt fokus på børn og unge fra skolealderen (6-7 år) og op. Målgruppen omfatter også anbragte børn og unge med handicap, særligt de, der på grund af deres handicap kan være impulsstyrede og opleve flere voldsomme episoder. Indsatsen skal understøtte arbejdet blandt personale på institutioner og opholdssteder, der drager omsorg for anbragte børn og unge. Derudover kan også andre personer fra barnets/den unges private eller professionelle netværk med fordel inddrages, når der skal skabes bedre trivsel og mestring for anbragte børn og unge.

Baggrund for projektet:

Årsrapporten for socialtilsynenes virksomhed viser, at der i 2018 var 5.419 indberettede magtanvendelser over for anbragte børn og unge, hvoraf hovedparten er indberettet som fysisk magtanvendelse for at hindre, at barnet skadede sig selv eller andre.

I et stort udviklingsarbejde på det sociale voksenområde er der sket en afdækning, udvikling og afprøvning af metoder og tilgange til at forebygge voldsomme episoder og magtanvendelser på botilbud for voksne. Her har nogle metoder i afprøvningen vist sig egnede til at nedbringe omfanget af voldsomme episoder og magtanvendelser.

På anbringelsesområdet for børn og unge har der ikke tilsvarende været arbejdet med systematiske pædagogiske metoder og tilgange på organisationsniveau, der kan understøtte personalets forebyggelse og håndtering af tilspidsede og voldsomme situationer.

Formål:

Formålet med initiativet er at sikre en tryg hverdag for anbragte børn og unge med trivsel og gode udviklingsmuligheder uden tilspidsede og voldsomme situationer.

Dette initiativ skal derfor videreudvikle og modne en indsats baseret på aktuel bedste viden, som kan støtte personale på døgninstitutioner og opholdssteder i deres arbejde med at forebygge og håndtere tilspidsede og voldsomme situationer og dermed forebygge magtanvendelser.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ud fra de principper, der er for modningsprojekter under Strategi for udvikling af sociale indsatser. Formålet med evalueringen er dels at skabe et løbende vidensbaseret grundlag for at udvikle indsatsen i modningsfasen, dels ved projektets afslutning at vurdere, hvorvidt kriterierne for at gennemføre et afprøvningsinitiativ er til stede. Det indebærer en evaluering af, om indsatsen har lovende resultater, er efterspurgt af uddannelsesinstitutioner og kommuner, samt om modellen er realistisk i afprøvning og drift.

Samarbejdsparter:

Styrelsen etablerer et partnerskab som omfatter ca. 7-10 institutioner og opholdssteder. I partnerskabet indgår døgninstitutioner sammen med deres kommunale, regionale eller private driftsherre og private opholdssteder indgår med deres interesseorganisation (LOS, Dansk Selveje og /eller Dansk Erhverv).

Partnerskabet skal bidrage til udvikling og modning af indsatsen gennem implementering af indsatsen på de deltagende døgninstitutioner og opholdssteder, som løbende udvikler og tilpasser indsatsen lokalt og nationalt.

Mere information:

Styrelsen inviterer åbne døgninstitutioner, opholdssteder, driftsherrer og landsdækkende organisationer, der organiserer døgntilbud for anbragte børn og unge til at deltage i partnerskabet.

Der skal søges om deltagelse. Ansøgningsfristen er mandag den 13. september kl. 12. NB se ny ansøgningsfrist nedenfor.

Der er ændret i ansøgningsmaterialet. Ændringerne er markeret med gult i de opdaterede dokumenter nedenfor (markeret med NY). 

Den 16. september 2021 er der i vejledningen s. 7 andet afsnit, slettet følgende sætning: ”I implementeringsteamet skal endvidere deltage en repræsentant for driftsherre eller for egen landsdækkende organisation.”

Læs ansøgningsmaterialet her nedenfor:

 1. Vejledning (PDF) (NY pr. 16/09 2021)
 2. Bilag 1: Foreløbig modelbeskrivelse (PDF)
 3. Bilag 2a: Ansøgningsskema til partnerskab – Åbne døgninstitutioner (Word) (NY)
 4. Bilag 2b: Ansøgningsskema til partnerskab – Opholdssteder sammen med landsdækkende organisationer (Word) (NY)
 5. Bilag 2c: Ansøgningsskema til partnerskab – Opholdssteder uden landsdækkende organisationer (Word) (NY)
 6. Bilag 3: Kommissorium for partnerskab (PDF) (NY)

NB ANSØGNINGSFRIST FORLÆNGET
På grund af udfordringer i organiseringen af projektet forlænges ansøgningsfristen til den 27. september kl. 12.00.
Ansøgningen skal fortsat sendes til ans_BUIP2021_forebyggelse@socialstyrelsen.

Hvis du/I har spørgsmål, så kontakt gerne projektledere Annie Gaardsted Frandsen 25 57 64 81 eller Julie Møller-Høy Worm 41 73 08 61.

Spørgsmål til ansøgningen

 • Spørgsmål 1: Kan to institutioner i den samme kommune gå i samarbejde med hinanden, og søge sammen med den kommunale driftsherre?
 • Svar 1: Institutioner eller opholdssteder er enheder for ansøgningen. Det vil sige, at hver institution skal søge sammen med en driftsherre eller for opholdssteder en landsdækkende organisation. På en institution eller et opholdssted med flere afdelinger, kan man godt vælge, at man alene søger ind med en eller nogle af afdelingerne.
  Baggrunden for, at det er valgt at have institutioner og opholdssteder som enheder, skyldes, at Social- og Boligstyrelsen yder processtøtte undervejs, ligesom udviklingsarbejdet på den enkelte institution skal følges i forhold til evalueringen.

 • Spørgsmål 2: Hvem kan søge ind på initiativet?
 • Svar 2: Hvis en ansøger er i tvivl om, hvorvidt de ligger indenfor ansøgerkredsen, anbefales det, at man forholder sig til vejledningens afsnit 4 om ansøgerkreds, og overvejer, hvorvidt man kan se sig selv i én af de oplistede organisationstyper i afsnittet.

Kontakt:

Annie Gaardsted Frandsen
+45 2557 6481
Specialkonsulent
Senest opdateret 07-09-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her