Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Forebyggelse og tidlig indsats Dokumenterede metoder børn og unge Skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsen udvikler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tre kommuner en model for samarbejde og indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær, der går på tværs af social- og almenområdet.

Projektperiode:

2020 - 2023

Evaluering af projektet forventes offentliggjort i juni 2024.

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er alle børn og unge i grundskolens 0.-9. klasse samt 10. klasse med begyndende eller bekymrende skolefravær.

En opmærksomhed i forbindelse med målgruppen er, at børn og unge i udsatte positioner samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser oftere end deres jævnaldrende oplever problemer med at komme i skole.

Baggrund for projektet:

Forskningen peger på, at den mest signifikante beskyttelsesfaktor for udsatte børn er, at de klarer sig godt i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet.

Bekymrende skolefravær kan være et tegn på manglende trivsel, der ifølge forskningen på området kan skyldes forskellige faktorer. Årsagerne til den enkeltes fravær kan fx være knyttet til læringsmiljøet i skolen, relationer til kammerater, forhold i hjemmet og barnet eller den unge selv.

Der kan ikke identificeres én konkret indsats, som afhjælper bekymrende skolefravær, men både forskning og erfaring fra praksis peger på, at der er behov for en sammenhængende indsats på tværs af skole, PPR og socialområdet.

Formål:

Formålet med initiativet er at afhjælpe begyndende eller bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolens 0.-9. klasse samt 10. klasse. Initiativet skal derfor modne en model for samarbejde og indsatser på tværs af social- og almenområdet, der understøtter  fagprofessionelle omkring barnet i at samarbejde og sætte ind med helhedsorienterede indsatser, hvor der kan arbejdes med fokus på både læringsmiljøet i skolen, relationer til kammerater, forhold i hjemmet og barnet eller den unge selv. Samtidig har modellen et særligt fokus på inddragelse af barn og forældre og på at sikre en fast systematik for alle aspekter i arbejdet med skolefravær.

Dokumentation og evaluering:

Rambøll Management Consulting evaluerer løbende det lokale og tværgående udviklingsarbejde i kommunerne. Formålet med evalueringen er at bidrage med viden til initiativets løbende udvikling og tilpasning af modellen.

Den afsluttende evaluering forventes offentliggjort juni 2024. Evalueringen vil have fokus på resultaterne for børn og unge med bekymrende skolefravær. Derudover vil evalueringen belyse modellens faglige og organisatoriske indhold, implementeringserfaringer og de økonomiske omkostninger ved modellen.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 23 mio. kr. i den samlede periode.

Mere information:

Social- og Boligstyrelsen har indgået aftale med Herning, Hørsholm og Slagelse Kommune om deltagelse i projektet. De tre kommuner vil i perioden 2021-2023 indgå i en systematisk udviklingsproces sammen med Social- og Boligstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en ekstern evaluator med henblik på at modne, dvs. udvikle og evaluere modellen, så der opbygges tværgående, national viden om, hvad der skal til for at styrke indsatsen over for målgruppen.

Modellen er centreret om fire kerneelementer: samarbejde; opsporing; afdækning og faglig vurdering samt handlemuligheder og indsatser. Hvert kerneelement er karakteriseret ved et antal faglige principper, hvis anvisninger den enkelte kommune tilrettelægger samarbejde og praksis efter. Ud over de fire kerneelementer består den samlede model af et værdigrundlag og en række organisatoriske forudsætninger, der rammesætter arbejdet med de fire kerneelementer.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt

Lise Skov Pedersen
Specialkonsulent