Mere kvalitet i plejefamilier -Tæt støttede opstartsforløb til plejefamilier

Anbringelse

Støtten til plejefamilier i den første tid af en anbringelse skal styrkes, så det sikres, at børn og plejefamilier kommer godt fra start. Socialstyrelsen udvikler et kompetenceforløb til plejefamilier, som kommuner efter deltagelse på kursus gratis kan benytte, når de skal give støtte og vejledning til plejefamilier i starten af anbringelsen.

Projektperiode:

2018 - 2021

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er plejefamilier, samt de børn og unge, som de har i pleje. Den sekundære målgruppe er medarbejdere på plejefamilieområdet, som giver støtte til plejefamilier.

Baggrund for projektet:

I satspuljeaftalen for 2019 indgik satspuljepartierne en aftale om et større initiativ ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”, der skal sikre et løft af plejefamilieområdet. Med initiativet vedtages bl.a. udviklingen af et såkaldt ”Tæt støttet opstartsforløb” til plejefamilier. Fra den 1. juli 2019 er det et lovkrav, at kommuner skal give plejefamilier intensiveret støtte i begyndelsen af hver ny anbringelse i familien, så anbringelsen kommer godt fra start. Som led i implementeringen af lovkravet om intensiveret støtte udvikler Socialstyrelsen et ”Tæt støttet opstartsforløb” til plejeforældre. Opstartsforløbet vil være et koncept bestående af en række undervisningsmoduler, der skal give familierne den nødvendige støtte i forbindelse med anbringelsen af nyt barn eller ung i familien. Kommunerne skal ikke, men kan vælge at benytte det, af Socialstyrelsen, udviklede opstartsforløb.

Formål:

Formålet med opstartsforløbet er, at der udvikles et understøttende forløb, der sikrer, at plejefamilier og børn får de bedste forudsætninger for en vellykket start på anbringelsen og i tiden herefter. Opstartsforløbet vil bestå i et modulopbygget forløb, der klæder plejefamilierne på i forhold til forskellige problemstillinger og giver dem konkrete redskaber, som kan omsættes i hverdagen med barnet. Herudover udvikles og implementeres et kompetencekursus, som skal opkvalificere medarbejdere på plejefamilieområdet i anvendelsen af opstartsforløbet. Der er med satspuljeaftalen afsat midler til, at 180 medarbejdere på plejefamilieområdet kan gennemføre kompetencekurset i perioden 2019-21.

Dokumentation og evaluering:

Leverandør gennemfører løbende evalueringer blandt deltagerne og efterfølgende tilpasninger af det udviklede opstartsforløb.

Samarbejdsparter:

Udvikling og implementering af tæt støttede opstartsforløb til plejefamilier sker i samarbejde med VIA University Collage, Center for familiepleje og Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, Københavns Kommune.

Finansiering:

Initiativet er en del af det samlede satspuljeinitiativ ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”. Der er i årene 2018-2021 afsat i alt 73,7 mio. kr., som fordeles på ni forskellige initiativer, der er nærmere beskrevet i Aftale om udmøntning af satspulje 2018-2021.

Mere information:

Udmøntning af satspuljen for 2018-2021. Delaftale for børne- og socialområdet.

Information om Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb og tilmelding til kompetencekursus.

VIA University College og Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, Københavns Kommune tilbyder via udbuddet kompetencekurser i Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb gratis til kommunerne. Det er også muligt for andre at oprette og finansiere kompetencekurser i Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb. Det er dog under visse betingelser, herunder at man er forpligtet til at anvende det samlede koncept for Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb.

Kontakt:

Pernille Holzmann Poulsen
+45 41 74 00 34
Center for Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 14-04-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her