Udbredelse af virksomme bostøttemetoder

Dokumenterede metoder voksne og handicap Sagsbehandling

Som en del af Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP) på voksenområdet udbredes tre virksomme bostøttemetoder, Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning og Åben Dialog, så de kan forankres i flere kommuner.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen er borgere, der modtager bostøtte efter § 85 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85 støtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud.

Baggrund for projektet:

Bostøtte efter servicelovens § 85 er den mest tildelte støtte efter serviceloven på voksenområdet. Bostøtten har meget varierende karakter i omfang og indhold. For mange borgere udgør overgange et særligt kritisk tidspunkt, der blandt andet kan aktivere et støttebehov eller udgøre en mulighed for en særlig indsats. I kommunerne er der stor bevågenhed på, hvordan man bedst giver bostøtten, herunder om den kan gives som et gruppebaseret tilbud, eller som en intensiv støtte i kritiske overgange. Derfor har satspuljepartierne besluttet, at bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning og Åben Dialog skal udbredes til flere kommuner i regi UIP.

Formål:

Formålet med projektet er at udbrede Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning og Åben Dialog, så de kan forankres i flere kommuner til gavn for borgere i målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres ikke, men Socialstyrelsen monitorerer udbredelsen af metoderne resultatdokumentation, måling af implementeringen samt efterfølgende registeranalyser, hvor det er relevant.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen er i gang med at finde leverandører til projektet.

Finansiering:

Projektet er finansieret på satspuljen for 2017 med 3,9 mi. kr. i 2017, 5,8 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020.

Mere information:

Kommuner kan søge om deltagelse i projektet via Socialstyrelsens hjemmeside. 

Søg om deltagelse i projektet udbredelse af virksomme bostøttemetoder.

CTI udbredes til borgere, der modtager bostøtte efter § 85 i Serviceloven, og som samtidig er i en overgangsfase i deres liv. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85 støtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud. Det drejer sig om:

  • Borgere med psykiske lidelser, herunder udviklingshæmning, autisme mv. der:
  • Flytter fra botilbud til egen bolig.
  • Går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig.
  • Løslades fra fængsel og har behov for bostøtte.
  • Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at opnå forbedret livssituation, mens de er i prostitution eller at forlade prostitution.
  • Hjemløse kan indgå i målgruppen for CTI i kommunen i sammenhæng med ovenstående målgrupper

Social Færdighedstræning og Åben Dialog udbredes til borgere, der modtager bostøtte efter § 85 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85 støtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud.

Kommuner, der deltager i projektet, kan også søge midler til afholdelse af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje.

Læs mere om ansøgningspuljen til udbredelse af virksomme bostøttemetoder. 

 

Kontakt:

Andreas Benediktson og Martin Sandø
41 93 25 32 og 41 93 24 90
Center for data, analyse og metode
Senest opdateret 22-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her