Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem tilpasning af Samarbejdsmodellen

Hjemløshed

Initiativet har til formål at tilpasse Samarbejdsmodellen til ældre socialt udsatte med komplekse problemer for derigennem at styrke koordinering af deres samlede indsats.

Projektperiode:

2021 - 2024

Målgruppe:

Socialt udsatte ældre med komplekse problemer. At være ældre betyder i dette initiativ, at man oplever alderssvækkelse.

Baggrund for projektet:

Middellevetiden for socialt udsatte mennesker er stigende, og ældre udsatte har behov for pleje og omsorg i en tidligere alder end andre.

Kompleksiteten i de ældre socialt udsattes situation medfører behov for samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer, herunder indsatser som målrettes flere behov hos den ældre samtidigt.

For at imødekomme kommunernes og målgruppens behov for en mere koordineret, helhedsorienteret og sammenhængende indsats tilpasses og evalueres Samarbejdsmodellen. Samarbejdsmodellen er tidligere afprøvet til unge med komplekse problemstillinger og støttebehov, som enten er i risiko for eller befinder sig i hjemløshed. Modellen viste gode erfaringer til denne målgruppe, særligt i forhold til at sikre øget koordinering, samt at styrke, at de unge fik et bedre helhedsorienteret billede af deres egen situation.

Formål:

Formålet med initiativet er at styrke koordinering af den samlede indsats for ældre socialt udsatte med komplekse problemer.

De ældre udsatte med komplekse problemer har behov for en række former for støtte, som fx somatisk og personlig pleje, omsorg fra kommune og civilsamfund, behandling af kommune og region.

Initiativet skal på den baggrund tilpasse og evaluere Samarbejdsmodellen for fagprofessionelles samarbejde med ældre udsatte mennesker med komplekse problemstillinger. ’Samarbejdsmodellen’ er som nævnt udviklet til unge med komplekse problemstillinger og støttebehov, som enten er i risiko for eller befinder sig i hjemløshed. Det vurderes, at modellen efter tilpasning vil være velegnet til målgruppen ældre udsatte med komplekse problemer.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres. Evalueringens formål er at understøtte læring, der kan sikre tilpasning af modellen til målgruppen af socialt udsatte ældre.

Derudover skal evalueringen danne baggrund for vurdering af, hvorvidt Samarbejdsmodellen til socialt udsatte ældre kan overgå til afprøvningsfasen eller udbredelsesfasen jf. Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI).

Samarbejdsparter:

Initiativet udføres i samarbejde med tre partnerskabskommuner: Hvidovre Kommune, Vejen Kommune og Odder Kommune. Dertil er der tilknyttet et ekspertpanel til initiativet, der løbende vil kvalificere tilpasningen af Samarbejdsmodellen.

Finansiering:

Initiativet finansieres af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). For perioden 2021 – 2024 er der i alt afsat 10 mio. kr. til en ansøgningspulje, der er udmøntet i 3. kvartal 2021.

Mere information:

Samarbejdsmodellen er tidligere afprøvet til unge som enten er i risiko for eller befinder sig i hjemløshed. Evaluering og metodehåndbog fra dette initiativ kan findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside eller via følgende links:

En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed – Evalueringsrapport. Følg linket her

Samarbejdsmodellen til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed – Redskaber. Følg linket her

Kontakt:

Lea Oxbøll Poulsen
23 45 55 53
Social Udsathed
Senest opdateret 16-05-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her