Fritidspas til socialt udsatte børn og unge – udmøntning af reserven 2020-2023

Projektet har til formål at understøtte socialt udsatte børn og unges muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende gennem udbredelse af fritidspasordninger i landets kommuner. Projektet henvender sig til kommuner, der ikke allerede har en fritidspasordning.

Projektperiode:

2021 - 2023

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er udsatte børn og unge i alderen 6-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende.

Baggrund for projektet:

Udsatte børn og unge deltager i mindre grad i organiserede fritidsaktiviteter end andre børn og unge. Det kan eksempelvis skyldes dårlige økonomiske forhold i familien eller manglende støtte og opbakning fra forældrene. De udsatte børn og unge mister dermed muligheden for at knytte relationer og opbygge sociale kompetencer, som på sigt kan være med til at hjælpe dem ud af udsatheden.

Derfor har der i mange danske kommuner henover de seneste 10-15 år været afprøvet forskellige fritidspasordninger med henblik på at øge udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. En undersøgelse fra 2019 viser imidlertid en stagnation i antallet af kommuner, der tilbyder fritidspas.

På den baggrund, er der som en del af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023, afsat midler til en ansøgningspulje, som kan søges af kommuner, der ikke har en fritidspasordning. Tilskuddet gives til kommunernes arbejde med fritidspasordninger til udsatte børn og unge.

Formål:

Formålet med projektet er at understøtte og øge udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter i det lokale foreningsliv gennem udbredelse af fritidspasordninger til landets kommuner.

Det er ambitionen, at projektet bidrager til at øge og fastholde andelen af målgruppens deltagelse i almindelige fritidsaktiviteter samt sikre en øget forældreopbakning til børnenes/de unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

Målet er, at udsatte børn og unge får muligheden for at knytte relationer og opbygge sociale kompetencer og øge trivslen gennem positive oplevelser og fysisk udfoldelse i dagligdagen.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres ikke.

Finansiering:

Der er afsat 22,3 mio. kr. til projektet fordelt over perioden 2021-2023.

Kontakt:

Holger Kristoffersen
+45 50 81 09 57
 
Senest opdateret 23-02-2021

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig