Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Udviklingshæmning

Projektet skal afprøve metoden LA2 (Low Arousal 2) med henblik på at understøtte forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Det skal afprøves, om metoden LA2 virker på målgruppen i den form, som den får.

Projektperiode:

2022 - 2024

Målgruppe:

Den primære målgruppe er voksne med udviklingshæmning, der bor på botilbud under servicelovens §§ 107 og 108 og almen boliglovens § 105 med § 85 støtte under serviceloven. Den sekundære målgruppe er ledere og fagprofessionelle, der arbejder på botilbuddene.

Baggrund for projektet:

Der findes ikke konkrete tal på, hvor stor en andel af mennesker med udviklingshæmning, der udviser udadreagerende adfærd, og som fører til voldsomme episoder og/eller magtanvendelser. En opgørelse fra VISO viser dog, at VISO i 2020 igangsatte ca. 163 rådgivningsforløb vedrørende voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.

Antallet af rådgivningsforløb viser, at kommuner og botilbud oplever, at voldsomme episoder og magtanvendelse er en væsentlig udfordring for beboere og fagprofessionelle på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Det forventes, at de nye regler for magtanvendelse for voksne (pr. 1. januar 2020) vil medføre en efterspørgsel på metoder og tilgange, der kan medvirke til at forebygge magtanvendelse.

Projektet skal afprøve metoden LA2 (Low Arousal 2), som har vist lovende resultater, med henblik på at understøtte forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for voksne med udviklingshæmning.

Formål:

Formålet med projektet er at afprøve LA2 i botilbud for mennesker med udviklingshæmning med henblik på at forebygge voldsomme episoder gennem inddragelse af personens egne erfaringer, håb og drømme.

Forebyggelse af voldsomme episoder og magtanvendelse forventes ligeledes at fremme trivslen og mestringsevnen hos mennesker med udviklingshæmning og de fagprofessionelle, der arbejder på bostederne.

Afprøvningen skal bidrage med viden om, hvordan forebyggende praksis kan styrkes ved brug af en systematisk tilgang i den daglige praksis samt i et samarbejde mellem mennesker med udviklingshæmning og de fagprofessionelle på bostederne.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres undervejs, og til slut, med henblik på at opnå viden om metodens effekt på målgruppen. Kompetenceudviklingsprogrammet for LA2 vil blive evalueret samt negative bi-effekter, omkostninger og eventuelle økonomiske konsekvenser, der er forbundet med metoden. Hvis evalueringens resultater er positive, vil metoden kunne udbredes.

Samarbejdsparter:

I projektet har Social- og Boligstyrelsen indgået samarbejde med eksterne leverandører i forhold til kompetenceudvikling i metoden (Sopra) og evalueringen (VIVE). Derudover er der indgået samarbejde med 8 botilbud for mennesker med udviklingshæmning fra 5 kommuner.

Finansiering:

Der er samlet afsat 15,5 mio. kr. over fire år til projektet.

 
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her