Når børn og unge fortæller om vold og seksuelle overgreb

VISO Vold i nære relationer Overgreb

Forskning peger på, at børn og unges oplevelser med vold og seksuelle overgreb sent eller aldrig kommer til myndighedernes kenskab. Derfor vil Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med VIVE undersøge børns erfaringer med at fortælle om overgreb, og deres oplevelse før, under og efter, at overgrebet er blevet håndteret som en sag i kommunen.

Projektperiode:

Februar 2023 - februar 2024

Målgruppe:

Myndighedsrådgivere på børne- og ungeområdet, fagprofessionelle på almenområdet samt interessenter på børn- og ungeområdet med fokus på vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Baggrund for projektet:

Alt for mange børn og unge, der er udsættes for vold og seksuelle overgreb, opspores ikke eller opspores for sent. Samtidig peger undersøgelser på, at børn og unge ikke altid ved, at de er udsat for overgreb, ikke kender deres rettigheder og sjældent fortæller voksne om overgrebet.

En undersøgelse af kommuners behov på overgrebsområdet peger desuden på, at myndighedsrådgivere oplever børnesamtaler om overgreb udfordrende, hvilket kan påvirke kvaliteten af afdækningen af forholdene omkring overgrebet og barnets/den unges behov.

For at styrke en tidlig opsporing og en kvalificeret udredning af barnet/den unges situation, vil Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med VIVE belyse børn og unges erfaringer med at fortælle om de overgreb, de udsættes for, herunder hvad der kan fremme eller hæmme, at de vælger at fortælle.

Det skal ske via interviews med børn og unge, der selv har oplevet vold og/eller seksuelle overgreb samt via workshops med fagprofessionelle.

Formål:

Formålet er at styrke opsporingen af børn og unge, der er udsat for vold og/eller seksuelle overgreb, ved at få ny viden om, hvad der kan fremme eller hæmme børn og unges fortællinger om overgreb. I forlængelse heraf kan viden om børn og unges oplevelse af forløbet før, under og efter sagen behandles i kommunen være med til at styrke praksis på området.

Dokumentation og evaluering:

Undersøgelsens resultater præsenteres i en VIVE-rapport, som forventes udgivet ultimo februar 2024.

Samarbejdsparter:

VIVE. Derudover inddrages en række centrale aktører via en følgegruppe.

Finansiering:

VISOs ramme finansierer projektet i henhold til VISOs vidensforpligtelse. Derudover finansieres en del af projektet af SISO (Social og Boligstyrelsens videnscenter for Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb)

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her