Systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Sagsbehandling

Projektet skal gennem en 4-årig periode – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og en række kommuner – udvikle konkrete praksisser, der kan understøtte et sagsbehandlingsfokus på barnets progression.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe er de udsatte børn og unge, der har behov for særlig støtte efter serviceloven. Den primære målgruppe for projektet og partnerskabet, som skal bidrage til udvikling af konkrete praksisser, er ledere og sagsbehandlere på myndighedsområdet, der har ansvaret for at opstille mål, iværksætte indsatser, følge op og evt. justere indsatsen.

Baggrund for projektet:

En central forudsætning for, at kommunerne lykkes med at sikre en effektiv indsats for det enkelte barn, er, at der i sagsbehandlingen og den sociale indsats er et gennemgående og systematisk fokus på barnets og familiens progression. Erfaringer fra bl.a. Socialstyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge viser, at mange kommuner i dag ikke har et systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen og i indsatserne. Det kan føre til, at der iværksættes indsatser, der ikke er relevante for barnet, og at indsatser, der ikke bidrager til barnets trivsel og udvikling, ikke justeres eller erstattes af mere relevante indsatser. Samtidig understøttes et progressionsfokus ofte ikke tilstrækkeligt ledelsesmæssigt eller organisatorisk i kommunerne.

Formål:

Initiativet har til formål at styrke kommunernes fokus på barnets progression i sagsbehandlingen. Det skal i projektet ske ved – i partnerskab med en række kommuner – at udvikle konkrete praksisser, der kan understøtte et sagsbehandlingsfokus på barnets progression. På baggrund af partnerskabskommunernes lokale afprøvninger skal projektet bidrage til at sandsynliggøre, at de identificerede kerneelementer og organisatoriske forudsætninger vil føre til et styrket fokus på barnets progression.

Dokumentation og evaluering:

Projektet skal resultere i et samlet materiale, der formidler og sætter retning for, hvordan landets 98 kommuner kan arbejde målrettet med at skabe de bedst mulige betingelser for at understøtte barnets udvikling og trivsel.

Samarbejdsparter:

Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen Absalon.

Finansiering:

Projektet indgår som en del af satspuljeaftalen for 2019-2022. Der er bevilget 8,5 mio. kr. i den samlede periode. Der bevilliges ikke økonomisk tilskud til partnerskabskommunernes aktiviteter i projektet.

Mere information:

De fem kommuner som indgår i partnerskabet er; Roskilde, Brønderslev, Fredericia, Herlev og Silkeborg. 

Referencenetværk

I tillæg til partnerskabskommunerne inviteres øvrige kommuner til at deltage i et referencekommunenetværk. Formålet med referencekommunenetværket er at sikre, at øvrige kommuner med interesse for progressionsarbejdet løbende har adgang til og kan hente inspiration fra arbejdet i partnerskabet og at partnerskabet modsat får testet retning og indhold i udviklingsarbejdet.

Fælles Fagligt Grundlag

Beskrivelse af det fælles faglige grundlag for partnerskabskommunerne og kommuner i referencenetværket kan læses i nedenstående PDF-fil. 

Fælles fagligt grundlag

Kontakt:

Louise Austeen Leth
+45 50 81 09 55
Center for Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 20-04-2022

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent