Tidlig indsats til voldsudsatte og udøvere af partnervold

Vold i nære relationer

Initiativet skal styrke den tidlige, forbyggende indsats mod vold i nære relationer via to delinitiativer. For det første afsættes midler til at udvikle og understøtte en interventionsmodel. For det andet tilbydes fagpersoner undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3.

Interventionscenter ved partnervold. Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt

Projektperiode:

2021 - 2024

Målgruppe:

Målgruppen er voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer.

Baggrund for projektet:

Der er et skævt forhold mellem antallet af voksne, som hvert år skønnes at udøve eller være udsat for vold i nære relationer, og antallet af kvinder og mænd, som hvert år modtager specialiseret hjælp målrettet vold i nære relationer.

Delinitiativet om at udvikle og understøtte en interventionsmodel tager afsæt i en interventionscentermodel, der tidligere er udviklet og afprøvet i et samarbejde mellem Østjyllands Politi, LOKK og Dialog Mod Vold. Med interventionsmodellen lykkedes det politiet at motivere personer udsat for og udøvere af vold i nære relationer til at deltage i rådgivningsforløb hos specialiserede tilbud og derved få hjælp tidligere end ellers. Erfaringerne viste dog, at der var behov for et tættere samarbejde med kommuner.

Delinitiativet om undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3 tager afsæt i at fagpersoner, som er i kontakt med voldsudsatte og voldsudøvende, skal kunne foretage en systematisk vurdering af personernes trussels- og sikkerhedsniveau. Det kan bl.a. være fagpersoner fra kommuner eller specialiserede tilbud.

Formål:

Formålet med interventionsmodellen er, at flere voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer, får hjælp til at komme ud af volden tidligere end ellers. I projektet samarbejder én politiskreds, tre kommuner og fem NGO’er om at opspore, tilbyde en indsats til og følge op på personer udsat for og udøvere af vold i nære relationer.

Formålet med undervisningsforløbene i risikovurderingsværktøjet SARA-V3 er, at fagpersoner skal kunne vurdere risikoen for gentagen vold i konkrete borgersager, så rette sikkerhedsforanstaltninger kan sættes i værk.

Dokumentation og evaluering:

Der laves en evaluering af interventionsmodellen, der har til formål løbende at videreudvikle modellen og til slut vurdere, hvordan modellen er implementeret og modellens resultater og omkostning.

Samarbejdsparter:

I delinitiativet om en interventionsmodel er samarbejdsparterne: Dialog Mod Vold, Københavns Politikreds, Frederiksberg Kommune, Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Lev Uden Vold, LOKK, Mødrehjælpen, Mandecentret og VIVE.

I delinitiativet om undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjer er samarbejdsparterne: Risikovurderingskurser v/Pernille Bak.

Finansiering:

Initiativet finansieres af satsreserveaftalen for 2021. For perioden 2021 – 2024 er der i alt afsat 20,1 mio. kr. til initiativet.

Mere information:

For mere information om interventionsmodellen henvises til Dialog Mod Volds hjemmeside samt ansøgningsmaterialet til puljen om udvikling og udbredelse af interventionsmodellen. Læs også mere om erfaringerne fra den tidligere interventionscentermodel i styrelsens evaluering.

Hjælp til voldsramte familier ved husspetakler (Dialog Mod Vold)

Ansøgningspuljen til udvikling og udbredelse af interventionsmodel til voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer

Interventionscenter ved partnervold. Beskrivende evaluering af et forsøgsprojekt

For mere information om undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3 henvises til Risikovurderingskurser v/Pernille Baks hjemmeside, hvor det også vil være muligt at tilmelde sig undervisningsforløbene.

Risikovurderingskurser v/Pernille Bak (Risikovurderingskurser)

Kontakt:

Sidsel Høgh Engqvist
23 45 48 42
Voksne
Senest opdateret 08-09-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her