Vidensafdækning – Unge med komplekse problemer

Kriminalitet

Socialstyrelsen har igangsat en vidensafdækning, der skal afdække og afgrænse gruppen af unge, som kommunerne oplever udfordringer med. Afdækningen omfatter deres problemkompleksitet, deres støttebehov samt indsatser, der kan hjælpe denne gruppe af unge.

Projektperiode:

2022 - 2022

Målgruppe:

Den primære målgruppe er den eller de grupper af unge med meget komplekse problemer, som kommunerne oplever udfordringer med at hjælpe med de indsatser, som de har til rådighed. Den sekundære målgruppe er beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle i kommunerne, der er ansvarlige for at yde støtte til unge med komplekse problemer.

Baggrund for projektet:

I efteråret 2020 gennemførte Socialstyrelsen en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner. Formålet var at undersøge kommunernes perspektiver på centrale udfordringer i arbejdet med børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Undersøgelsen viste blandt andet, at 44 % af kommunerne i høj eller i meget høj grad oplever udfordringer i arbejdet med udsatte unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd. Det gælder særligt udfordringer med at tilbyde relevante tilbud og indsatser til målgruppen samt med at arbejde hen imod en tidlig og forebyggende indsats til målgruppen. En tilsvarende undersøgelse fra 2019 viser desuden, at kommunerne oplever udfordringer med at motivere og fastholde de udsatte unge med komplekse problemstillinger i en relevant indsats.

Formål:

Formålet med vidensafdækningen er dels at opnå øget viden om målgruppen af unge med komplekse problemer og dens støttebehov, dels at opnå øget viden om virksomme kerneelementer i forskellige indsatser og lovende praksis, der kan imødekomme målgruppens behov. Det centrale for afdækningen er, at der er tale om unge, som har en flerhed af problemstillinger, der resulterer i kompleksiteten. Det er en gruppe, som ikke har gavn af de eksisterende tilbud, men hvor der er behov for noget andet, inden de kan profitere af disse tilbud. Målgruppen kan have vidt forskellige problemstillinger og behov, hvorfor én indsats sandsynligvis ikke virker for hele målgruppen. Dog kan der være elementer, som går igen i forskellige indsatser, og som er særligt virksomme på tværs af målgruppen. Derfor vil der være fokus på kerneelementer i indsatser frem for indsatser bredt set. Vidensafdækningen afsluttes med et vidensprodukt, som primært er til internt brug i Socialstyrelsen.

Dokumentation og evaluering:

Ikke relevant.

Kontakt:

Annie Gaardsted Frandsen
+45 25 57 64 81
Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 19-04-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her