Udbredelse af koordinerede indsatser til børn og unge med handicap

ADHD Autisme Bevægelseshandicap Dokumenterede metoder børn og unge Børn med funktionsnedsættelser

Kommuner, der ønsker at implementere en koordineret indsats til børn og unge med handicap og deres familier, tilbydes kompetenceudvikling og implementeringsstøtte.

Projektperiode:

2022 - 2024

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er børn og unge med betydelig og varigt handicap, som har behov for indsatser, der går på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer. Handicap er bredt defineret, og kan således både være af kognitiv (fx ADHD og autisme) eller fysisk (fx muskelsvind og cerebral parese) karakter.

Baggrund for projektet:

Børnehandicapområdet er præget af komplekse sager, hvor der er mange aktører involverede. Kommunernes arbejde på myndighedsområdet påkalder derfor en høj grad af koordinering af indsatserne for børn og unge med handicap og deres familier.

Der er stor efterspørgsel fra forældrene på sammenhængende, fleksible og koordinerede indsatser til deres børn, og der har gennem mange år været utilfredshed med sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. I styrelsens undersøgelse af kommunernes udfordringsbillede på socialområdet i efteråret 2020 angiver 26 pct. af de adspurgte kommuner desuden, at de i høj grad oplever udfordringer med samarbejdet på tværs af kommunale indsatser.

Initiativet bygger på satspuljeprojektet ”Bedre koordination i indsatserne til børn og unge med handicap og deres familier”, som i perioden 2019-2021 udviklede og afprøvede to samarbejdsmodeller i samarbejde med 12 kommuner.

Evalueringen fra december 2021 viste positive resultater for familierne, som oplevede, at kvaliteten af sagsbehandlingen blev forbedret, og at indsatserne blev koordineret. De oplevede sig i højere grad inddraget, forstået og fik i højere grad tillid til samarbejdet med de kommunale fagpersoner. Familierne fik generelt mere overskud og ro samt et større overblik over deres barns forløb.

Rådgiverne oplevede også positive resultater og fik større indsigt i familiernes udfordringer, mere tid til koordinering og et tættere samarbejde med familierne og øvrigt involverede fagpersoner. Det skyldtes blandt andet, at rådgiverne arbejdede med færre sager, så de fik mere tid til at opsøge viden om og indsigt i familiernes og børnenes behov for støtte. Rådgiverne oplevede ligeledes, at det gav et organisatorisk udbytte med et tværfagligt samarbejde og en fælles faglig systematik for arbejdet med familierne.

Formål:

Formålet med initiativet er, at familier til børn og unge med handicap oplever en styrket kvalitet i sagsbehandlingen med bedre koordination og sammenhæng i familiers indsatser samt et tættere samarbejde mellem familier og relevante fagpersoner. Formålet er endvidere, at 20-25 kommuner skal arbejde med én af de to samarbejdsmodeller: ”Én familie – én indgang” og ”Sammen om familien”, som øger inddragelse af børn og familier, graden af fleksibilitet i indsatserne samt skaber en større grad af tillid og tryghed i familiers samarbejde med kommunerne.

Dokumentation og evaluering:

Under udvikling og afprøvning blev modellerne evalueret, og der foreligger en evalueringsrapport fra december 2021. Social- og Boligstyrelsen vil støtte de deltagende kommuner i udbredelsen ved brug af resultatdokumentation til arbejdet med modellerne.

Samarbejdsparter:

Der vælges i alt 20–25 kommuner, der, i tre "rul", skal udbrede de to modeller.

Finansiering:

Der er afsat 7,5 mio. kr. i Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2022-2024.

 
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her