Styrket viden om frivillige sociale indsatser og aktiviteter

Civilsamfund Om Socialstyrelsens viden

Der skal udvikles en ny vejledning og redskaber til at måle, dokumentere og evaluere frivillige sociale indsatser og aktiviteter. Projektet foregår i et samarbejde mellem Social - og Boligstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og frivillige sociale aktører.

Projektperiode:

2021 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er frivillige sociale foreninger og organisationer, der tilbyder sociale indsatser og aktiviteter til udsatte og sårbare borgere, og som oplever udfordringer med at dokumentere deres indsatser. Det vil typisk dreje sig om små eller mellemstore foreninger og organisationer.

Baggrund for projektet:

Rapporter peger på, at nogle af de frivillige sociale foreninger og organisationer efterspørger understøttelse til arbejdet med at måle, dokumentere og evaluere deres indsatser. Særligt de mindre organisationer og foreninger kan savne kompetencer og ressourcer til at etablere et dokumentations-set up om deres indsatser og aktiviteter. Derudover mangler der særligt vejledninger og redskaber til at designe og udføre videns- og dokumentationsarbejde, som er målrettet civilsamfundet. Størstedelen af de offentligt tilgængelige vejledninger er målrettet kommunerne og store offentlige institutioner, og de tager derfor kun i mindre grad hensyn til de udfordringer og den praksis, der er særegen for civilsamfundets arbejde med måling, dokumentation og evaluering.

Formål:

Projektets formål er udvikling af vejledning og redskaber til at måle, dokumentere og evaluere frivillige sociale indsatser og aktiviteter.

Dokumentation og evaluering:

Med henblik på at målrette vejledning og redskaber bedst muligt foretages en indledende vidensafdækning af bl.a. frivillige sociale foreninger og organisationers erfaringer, behov og evt. udfordringer i forbindelse med at dokumentere, måle og evaluere. I vidensafdækningen inddrages flere frivillige organisationer og foreninger.

Samarbejdsparter:

Projektet drives i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Derudover gennemføres projektet i tæt dialog med aktører på civilsamfundsområdet, der skal bidrage til udviklingen og kvalificeringen af vejledningen og redskaberne til at måle, dokumentere og evaluere.

Finansiering:

Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 med 2,1 mio.

Mere information:

Rapport

Der er tidligere udgivet en rapport om den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det frivillige sociale område.

Her fremgår det bl.a., at nogle foreninger og organisationer efterspørger understøttelse til arbejdet med at dokumentere, måle og evaluere deres indsatser.

Rapporten er tilgængelig på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Hent rapporten om støttestrukturen mv. på det frivillige område (pdf)

Artikel om projektet

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har skrevet en artikel om projektet. Artiklen er tilgængelig på centrets hjemmeside:

Se artiklen om projektet

Kontakt:

Tram Truong Aagesen
41 73 08 02
Tværgående Implementering, Civilsamfund og Fonde
Senest opdateret 20-12-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her