Tværsektorielt samarbejde i helheds-orienteret indsats til børn af forældre med psykisk sygdom (VIA Family 2.0)

Forebyggelse og tidlig indsats

Social- og Boligstyrelsen udvikler i samarbejde med Forskningscenter for FamilieBaserede Indsatser (FBI) samt udvalgte kommuner en tværsektoriel samarbejdsmodel, der skal forbedre overgangen mellem og koordinering af regionale og kommunale indsatser, og som skal øge effekten af de indsatser, kommunerne tilbyder til familier, der lever med psykisk sygdom.

Projektperiode:

2023 - 2027

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er børn og unge i familier, hvor en forælder er ramt af psykisk sygdom, og bliver eller har været behandlet i behandlingspsykiatrien inden for de sidste tre år, og hvor der er behov for rådgivning ift. kommunale indsatser, eller hvor børnene, de voksne eller familien som helhed har et samtidigt behov for en indsats i kommunalt regi.

Baggrund for projektet:

En meget stor andel af alle børn, hvis forældre har en alvorlig psykisk sygdom (skizofreni, bipolar sygdom eller svær depression), får selv en psykisk sygdom i ungdommen eller tidlig voksenalder. Talrige studier har vist, at børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom oftere har tidligt indsættende kognitive, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, udviser tegn på psykisk mistrivsel og oplever flere belastende livsbegivenheder end deres jævnaldrende. Over halvdelen af børnene vokser ikke op med begge biologiske forældre, flere er anbragt uden for hjemmet, og familiernes socioøkonomiske status er lavere end gennemsnittet.

Forskningsprojektet ’VIA Family’ viser desuden, at over halvdelen af de familier, der blev visiteret til en helhedsorienteret indsats i regionalt regi, samtidig havde brug for en indsats i kommunalt regi, eksempelvis ift. barnets skole, jobcentret mv. Endvidere peges der i oplægget til 10-års planen for psykiatrien på, at tværsektorielt samarbejde ofte er fraværende, men samtidig nødvendigt for at løse udfordringerne for børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder og i psykisk mistrivsel.

Formål:

Formålet med initiativet er at modne en tværsektorielsamarbejdsmodel, der skal forbedre over-gangen mellem og koordinering af regionale og kommunale indsatser, og som skal øge effekten af de indsatser, kommunerne tilbyder til familier, der lever med psykisk sygdom.

Social- og Boligstyrelsen bidrager i sin rolle som implementeringsaktør i kommunerne og med Strategi for Udvikling af Sociale Indsatser (SUSI) som metodisk afsæt konkret til at styrke den del af VIA Family 2.0, der særskilt vedrører samarbejdet mellem region og kommuner. Initiativet indgår derved som del af et forskningsprojekt, der kan frembringe viden om det tværsektorielle samarbejde og effekten af konkrete indsatser for familier, der lever med psykisk sygdom. Forskningsprojektet er medfinansieret af flere fonde.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres af Social- og Boligstyrelsens kontor for Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering. Evalueringen vil løbende understøtte modeludviklingen igennem systematisk dataindsamling og analyse.

Samarbejdsparter:

Modellen udvikles i et samarbejde mellem kommuner, Social- og Boligstyrelsen, FBI og evt. øvrig(e) leverandør(er). Udvalgte kommuner i Region Hovedstaden og Region Nordjylland vil være involveret i modningen af samarbejdsmodellen.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 9,5 mio. kr. i den samlede periode.

Mere information:

Læs mere om Udviklings- og Investeringsprogrammet på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Eller på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside

Kontakt

Sofie Rask Eriksen
Specialkonsulent

Kontakt

Kristian Mark Bech Andersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her