Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

Dokumenterede metoder børn og unge

Projektet består i at udvikle en indsats, som skal støtte forældre til anbragte børn og unge. Målet med indsatsen er, at både forældre og barn oplever en øget ro og stabilitet i deres samvær og kontakt, og at barnet derfor også oplever en forbedret trivsel. Indsatsen skal ligeledes bidrage til at forbedre samarbejdet mellem forældre, anbringelsessted og kommune.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen er forældre til børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, som er anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution/opholdssted af sociale årsager. Anbragte børn og unge er indirekte målgruppe, da målet er, at børnene og de unge vil få gavn af støtten målrettet deres forældre.

Baggrund for projektet:

Forældre spiller en helt central rolle for børns opvækst, trivsel og grundlæggende udvikling. Det gælder også for børn, som er anbragt uden for hjemmet, hvor en stor andel bevarer kontakten til deres forældre, selvom de kan have oplevet omsorgssvigt. Forskning og erfaringer fra kommuner og plejefamilier peger på barnets forældre som afgørende for, at en anbringelse lykkes. Den rigtige understøttelse af forældrenes ressourcer, tilknytning og inddragelse i deres børns liv kan bidrage til styrkede forældrekompetencer såvel som mere stabile og kortere anbringelsesforløb. Imidlertid viser undersøgelser, at forældre til anbragte børn ofte nærer stor mistillid til kommunen og oplever manglende inddragelse og støtte i forbindelse med anbringelsen. Dette kan resultere i mangelfuld opbakning til eller egentlig modarbejdelse af anbringelsen og kan samtidig medvirke til at skabe usikkerhed om forældrerolle og identitet.

Formål:

På den baggrund ønskes der med dette projekt at udvikle en indsats, som har fokus på at forbedre forældrekompetencer, skabe øget ro og stabilitet i samværet mellem forældre og barn og forbedret samarbejde mellem forældre, kommune og anbringelsessted. Målet med indsatsen på sigt er, at anbragte børn og unge oplever et mere stabilt anbringelsesforløb, og at der sker færre sammenbrud i anbringelser. Indsatsen skal udvikles og implementeres i samarbejde med 3-4 kommuner i perioden fra 1. januar 2020 til december 2022. I den forbindelse udmelder Socialstyrelsen en ansøgningspulje på 11 mio. kr. ultimo august 2019, som kommuner kan søge. Forud for udviklingsarbejdet gennemføres en vidensafdækning, som har fokus på at afdække virksomme indsatser og lovende praksis i ind- og udland i forhold til støtte og inddragelse af forældre til anbragte børn og unge. Som en del af projektet skal Socialstyrelsens Håndbog om forældresamarbejde ligeledes opdateres på baggrund af viden og erfaringer fra projektet.

Dokumentation og evaluering:

PricewaterhouseCoopers og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd evaluerer løbende det lokale og tværgående udviklingsarbejde i kommunerne. Den afsluttende evaluering vil have fokus på resultaterne for forældre, børn og unge. Derudover vil evalueringen belyse indsatsens faglige indhold og centrale elementer, implementeringserfaringer og økonomi.

Samarbejdsparter:

PricewaterhouseCoopers og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd samt 3-4 kommuner.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP) og indgår som en del af satspuljeaftalen for 2019-2022. Der er afsat 18,1 mio. kr. i den samlede periode.

Kontakt:

Mette Agerskov Smith
+45 41 73 08 72
Specialkonsulent
Senest opdateret 14-10-2021

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent