Målrettet støtte til forældre med anbragte børn. Slutevaluering

VIVE2023

Udgivelsen indeholder resultaterne fra modningen af indsatsen ”Målrettet støtte til forældre med anbragte børn”. Evalueringen sætter fokus på implementering, resultater og omkostninger forbundet med indsatsen.

Evalueringen beskriver resultaterne fra udviklingen af en støtteindsats til forældre med anbragte børn. Formålet med indsatsen er at styrke forældrekompetencer, skabe øget ro og stabilitet i samværet mellem forældre og barn samt forbedre samarbejdet mellem forældre, kommune og anbringelsessted. Målet er at øge trivsel og stabilitet i det anbragte barns liv.

Indsatsen er udviklet i samarbejde med fire kommuner - Herning, Aarhus, Halsnæs og Vordingborg - i perioden 2020-2022 med puljemidler fra Socialstyrelsen. PwC har ydet implementeringsstøtte til kommunerne i projektperioden og alle kommuner har modtaget kompetenceudvikling i forhold til at arbejde ressourcefokuseret.

Indsatsen er organiseret omkring et tæt tværprofessionelt samarbejde mellem forældrene, anbringelsessted og relevante fagpersoner. Det omfatter bl.a. myndighedsrådgivere, familiebehandlere, samværskonsulenter, familieplejekonsulenter, plejeforældre og medarbejdere på anbringelsessteder. Selve indsatsen er baseret på fem kerneelementer og er struktureret omkring tre faser i indsatsen – forberedelse, forandring og vedligehold.

Resultaterne af evalueringen peger på en lille, men statistisk signifikant positiv udvikling i forhold til forældrekompetencer og forældres trivsel. Evalueringen kan dog ikke påvise en positiv udvikling i de anbragte børn og unges trivsel, målt ved de kvantitative måleredskaber.

De kvalitative erfaringer peger generelt på et positivt udbytte af indsatsen i forhold til forbedret samarbejde omkring barnet, forbedret samvær mellem barn og forældre og mere ro omkring barnet og anbringelsen. Det vurderes ligeledes, at indsatsen i flere tilfælde har medvirket til at forhindre sammenbrud og skabe mere stabilitet i anbringelsen.  

Derudover viser evalueringen, at det i vid udstrækning er lykkes kommunerne at implementere indsatsen og dens fem kerneelementer, selvom enkelte elementer kræver et fortsat fokus. Der er også foretaget en evaluering af omkostningerne forbundet med indsatsen.

Resultaterne er baseret på såvel kvantitative som kvalitative data, herunder før- og eftermåling af forældrenes trivsel og oplevede forældrekompetencer. De kvalitative data er baseret på en gennemgang af udvalgte forældrehandleplaner samt interviews med forældre, enkelte unge og relevante fagpersoner i indsatsen.

Evalueringen er gennemført af VIVE på vegne af Socialstyrelsen.

Hvis du vil vide mere

Udover evalueringen af projektet er der udgivet en beskrivelse af indsatsen.

Se indsatsbeskrivelsen