Ressourceforløb

Et ressourceforløb er en tværfaglig indsats, som skal hjælpe mennesker med komplekse problemer i job eller uddannelse.

Formålet med ressourceforløb er at udvikle arbejdsevnen hos mennesker, der har komplekse problemer, for eksempel sociale eller helbredsmæssige, ud over ledighed. Det kan for eksempel være mennesker med større fysiske handicap eller fysiske handicap i kombination med psykiske problemer. 

Forløbet er rettet mod mennesker, som er i risiko for at ende på førtidspension. Det bygger på, at det er muligt og realistisk at udvikle personens arbejdsevne, så denne kan komme i enten uddannelse eller job.

Forudsætninger

Baggrunden for et ressourceforløb er ofte, at personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, og at andre tilbud i jobcenteret, for eksempel virksomhedspraktik eller revalidering, ikke har øget personens tilknytning til arbejdsmarkedet.

En forudsætning for at iværksætte et ressourceforløb er en forventning om, at forløbet vil kunne udvikle personens arbejdsevne. Forud for forløbet skal kommunen kunne identificere indsatser, som realistisk set kan styrke personens arbejdsevne og bringe personen tættere på beskæftigelse.

Indhold i et ressourceforløb

Et ressourceforløb kan rumme mange forskellige typer af indsatser, for eksempel virksomhedspraktik, vejledning om kost og motion, træning i at håndtere angst og usikkerhed, smertebehandling mv.

Ressourceforløbet skal træne konkrete udfordringer og rette sig mod job.

Vilkår og varighed

Det er kommunen, som træffer afgørelse om at iværksætte et ressourceforløb på baggrund af en indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Den koordinerende sagsbehandler i jobcenteret planlægger ressourceforløbet sammen med borgeren. Forløbet skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, og hvad der giver mening for borgeren.

Et ressourceforløb skal være af mindst et år og højst fem års varighed.

Personer, der er blevet tilkendt et ressourceforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Denne ydelse er på niveau med den ydelse, de modtog inden forløbet, for eksempel sygedagpenge eller kontanthjælp. Dog er ressourceforløbsydelsen kun på niveau med den tidligere ydelse, så længe borgeren var berettiget til at modtage denne ydelse, for eksempel sygedagpenge.

Mere viden

Ikon af kommune

Ressourceforløb 

Guide om det gode ressourceforløb til jobcentermedarbejdere

Projektet Bedre ressourceforløb for flere 

Ikon af borger
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb