Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til mennesker under folkepensionsalderen, som har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Beskyttet beskæftigelse er for mennesker under folkepensionsalderen, der ikke kan få et job på normale vilkår på arbejdsmarkedet på grund af en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

For at få bevilliget beskyttet beskæftigelse er det et krav, at borgeren ikke kan benytte tilbud som for eksempel virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob eller skånejob.

Indhold

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats. Det er kommunens socialforvaltning, som har ansvar for indsatsen. Beskyttet beskæftigelse kan foregå på et beskyttet værksted eller i forbindelse med bosteder for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, væresteder, varmestuer og sociale caféer mv.

Beskyttet beskæftigelse kan også foregå på en privat virksomhed for en gruppe af borgere eller ved oprettelse af en eller flere beskyttede enkeltpladser i virksomheden på nærmere aftalte vilkår.

På det beskyttede arbejdssted er der normalt ansat fagligt og pædagogisk personale, der kan guide borgeren i forhold til arbejdsopgaverne.¨

Tilbuddet kan sammensættes, så det understøtter, at den enkelte borger på sigt kan få tættere tilknytning til det almindelige arbejdsmarked.

Beskyttet beskæftigelse som et særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb – indhold 

Kommunens jobcenter kan lade beskyttet beskæftigelse indgå i et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb til mennesker med særlige sociale problemer, for eksempel hjemløshed eller stofmisbrug. Jobcenteret kan give dette tilbud efter reglerne om vejledning og opkvalificering i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitets- og samværstilbud – indhold

Kommunen skal endvidere tilbyde aktivitets- og samværstilbud til mennesker med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud skal give disse personer mulighed for at komme ud fra hjemmet og deltage i aktiviteter sammen med andre og i et socialt fællesskab.

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. Tilbuddet kan kombineres med andre tilbud, for eksempel specialundervisning. Aktivitets- og samværstilbud kan også kombineres med forskellige former for beskæftigelsesforløb, hvor det langsigtede mål er en tilknytning til arbejdsmarkedet, for eksempel i fleksjob eller løntilskudsjob for førtidspensionister.

Aflønning 

Social pension er normalt det primære forsørgelsesgrundlag for mennesker i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Mennesker i beskyttet beskæftigelse aflønnes i videst muligt omfang efter deres indsats. Mennesker med en meget betydeligt nedsat funktionsevne, hvis indsats kun kan give en beskeden indtjening, kan få en arbejdsdusør.

Transportudgifter

Det er muligt at søge om støtte til transportudgifter til arbejdsstedet for beskyttet beskæftigelse og til at deltage i aktivitets- og samværstilbud. Personer, der udfører lønnet arbejde i form af beskyttet beskæftigelse, afholder selv transportudgifterne, hvis de har under 10 km til arbejdsstedet.

Mere viden

Aktivitets- og samværstilbud til personer med handicap eller sociale problemer

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse til personer med handicap eller sociale problemer