Viden

To vidensafdækninger af hhv. tværgående indsatser omkring udsatte familier og overgange ifm. ungdomsuddannelser for unge med handicap har genereret ny viden, der kan danne afsæt for fremtidige projekter og videndeling med kommuner og andre interesserede aktører.

På baggrund af grundige litteraturkortlægninger og praksisafdækninger af begge områder har Pluss Leadership, Realize og VIA University College udarbejdet to solide vidensafdækninger for Social- og Boligstyrelsen:

 • A. Vidensafdækning af tværgående indsatser omkring udsatte familier
 • B. Vidensafdækning af overgange ifm. ungdomsuddannelser for unge med handicap

A. Vidensafdækning af tværgående indsatser omkring udsatte familier udpeger fire centrale kerneelementer ift. indsatsen til udsatte familier. Kerneelementerne er identificeret på baggrund af litteraturstudiet – og er genfundet i den praksiskortlægning, der er foretaget blandt seks kommuner. Kerneelementer og hovedfund for hvert kerneelement beskrives nedenfor:

 1. Tidlig identifikation af risikoadfærd
  Der er gode erfaringer med at arbejde med tidlig indsats via almenområdet. Dvs., at skole og dagtilbud aktiveres i samtaler, møder og samarbejde med familien for at kunne reagere tidligt på evt. problemer og sætte ind, inden de vokser sig for store. Den tidlige indsats skal være nærværende for at etablere tillid fra familierne.
 2. Tillidsfuld indgang til familien
  Det kræver tid og fokus at være tilstede i familierne ved bl.a. hjemmebesøg. Det kan fx være ved at hjælpe familierne med små ting, der fylder, fx rengøring og oprydning. At få ordnet sådanne ting kan give små, hurtige succeser i samarbejdet med familierne. Derudover skal der være fuld transparens for samarbejdsmøder med familierne. Møderne skal helst foregå i almenområdet, hvor familierne er trygge
 3. Løsningsfokuseret og ressourceorienteret tilgang
  At arbejde løsnings- og ressourceorienteret omfatter bl.a. at fokusere på forældrenes ressourcer ved at involvere dem i formulering af udfordringer og løsninger. Det er derfor nødvendigt fx ved brug af tavlemøder at fokusere på sprogbrugen omkring familiernes udfordringer og mulige løsninger, så sproget ikke bliver så fagligt, at familierne ikke kan genkende sig selv.
 4. Individuelt perspektiv på og forståelse for familie
  For at skabe de bedste løsninger baseret på familiernes ressourcer skal forældrene inddrages, så fagpersonalet forstår dem på familiernes præmisser. 

Læs Vidensafdækning af tværgående indsatser omkring udsatte familier.

B. Vidensafdækning overgange ifm. ungdomsuddannelser for unge med handicap udpeger fem centrale kerneelementer i overgange i forbindelse med ungdomsuddannelser for unge med handicap. Kerneelementerne er identificeret i litteraturstudiet og genfundet i de besøg på ungdomsuddannelser og interviews med unge, der udgør praksisafdækningen. Kerneelementer og hovedfund for hvert kerneelement beskrives nedenfor: 

 1. Vejledning, herunder fokus på at aktivere den unges ressourcer rigtigt
  Det er vigtigt, at de unge får vejledning om, hvad ungdomsuddannelser indebærer, hvad deres muligheder for støtte er, og hvordan de kan bruge deres ressourcer under uddannelsen. Mange unge får ikke god nok viden om, hvad der kræves, og hvad deres støttemuligheder er.
 2. Støttemuligheder og information herom
  Mange unge oplever at skulle kæmpe for støtte og rettigheder. De unge siger, at mange lærere er gode til at give fleksibilitet og hverdagshjælp, men de oplever også at have lærere, der er ude af stand til dette. Vejledere og mentorer er altafgørende for mange unge.
 3. Støttende socialt og fagligt miljø
  På ungdomsuddannelserne skal der arbejdes systematisk med at skabe et inkluderende fagligt og socialt miljø. Det kan fx være lektiecaféer, eksamens caféer morgencaféer mv.
 4. Sociale og faglige aktiviteter uden for undervisning
  Sociale fællesskaber er vigtige for unge – også unge med handicap. Peer-fællesskaber mellem elever viser sig givtige. Aktiviteter uden for ungdomsuddannelsen og dens faglige miljø kan være værdifulde for unge med handicap. Det kan fx være elevråd, revy, fritidsarbejde, sport mv.
 5. Koordinering af indsatser
  Der kan være behov for en kommunal funktion eller mentorfunktion, der støtter de unge med handicap i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Den kommunale funktion eller mentoren kan støtte de unge i at være trygge, kunne begå sig og finde motivation til at møde op.
Senest opdateret 15-04-2020

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Aftalen om programmet

Aftalen om Udviklings- og investeringsprogrammet på børneområdet (BUIP) er indgået af satspuljepartierne og offentliggjort i november 2018.

Følg med i BUIP!

Der udsendes løbende nyheder om ansøgningsfrister, igangsættelse af initiativer m.v. under Udviklings- og investeringsprogrammet.