Revalidering

Revalidering er en ordning, som gennem omskoling og opkvalificering sigter mod at støtte mennesker med begrænsninger i arbejdsevnen i at finde beskæftigelse.

Kommunen kan bevillige et revalideringsforløb, når andre indsatser ikke er tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv.

Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med personen. Jobcenteret skal tilpasse tilbuddet til den enkeltes forudsætninger og behov og tage hensyn til personens ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Revalidering kan bestå af forskellige former for uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud. Den grundlæggende betingelse er, at den samlede revalideringsplan er realistisk. Forløbet skal give personen en reel erhvervskompetence.

Et revalideringsforløb kan blandt andet bestå af virksomhedspraktik, job med løntilskud eller vejledning og opkvalificering. Revalidering kan også indebære hjælp til at etablere en selvstændig virksomhed.

Forrevalidering

Som forberedelse til revalidering kan en borger komme i forrevalidering. Formålet med forrevalidering er at afklare personens målsætninger i forhold til beskæftigelse og at gøre personen mere klar til det egentlige revalideringsforløb.

Forrevalidering består i et forløb tilrettelagt af jobcenteret. Det kan indbefatte vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og/eller et løntilskudsjob.

Ydelser

Borgere under revalidering kan modtage ydelser efter lov om en aktiv socialpolitik – for eksempel kontanthjælp eller revalideringsydelse. 

En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, man kan få som ledig. For personer under 25 år er ydelsen normalt det halve.

Varighed

Revalideringsforløbet skal som udgangspunkt tilrettelægges, så det varer maksimalt fem år. 

Forrevalideringen skal tilrettelægges, så den varer så kort tid som muligt.

Mere viden

Ikon af arbejdsplads
Revalidering

Ikon af kommune
Revalidering

Ikon af borger
Om revalidering