Refusion af udgifter til sygedagpenge fra første sygedag

Medarbejdere med en kronisk eller langvarig lidelse kan nogle gange have en væsentligt forøget fraværsrisiko. Arbejdsgiveren har mulighed for at få refusion for en del af udgifterne til sygedagpenge fra første sygedag.

Arbejdsgivere betaler normalt sygedagpenge eller løn under sygdom de første 30 dage, hvor en medarbejder er sygemeldt. Med en § 56-aftale kan arbejdsgiveren få refusion fra første fraværsdag. Det fremgår af § 56 i Lov om sygedagpenge.

Forudsætninger

En § 56-aftale er en mulighed, hvis et af tre følgende forhold gør sig gældende:

  1. Hvis medarbejderens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en kronisk og langvarig lidelse, og den ansattes fravær på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år.
  2. Hvis den ansatte skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution. Det kræver, at indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet.
  3. Hvis arbejdsgiveren allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før den ansatte må indlægges eller er fraværende på grund af anden behandling.

Godkendelse af aftalen 

Refusion efter sygedagpengelovens § 56 forudsætter en skriftlig aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens kommune. Kommunen skal indhente en lægeerklæring. Lægen skal fastslå, om lidelsen er kronisk eller langvarig. Lægen skal også vurdere omfanget af det forventede sygefravær.

Aftalen kan indgås for to år ad gangen. Den vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen.

Selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved en aftale med kommunen få ret til sygedagpenge fra kommunen de første to uger af en sygefraværsperiode. Det fremgår af § 58a i Lov om sygedagpenge.

Det forudsætter, at den selvstændige har en væsentligt forøget sygdomsrisiko som følge af en kronisk eller langvarig lidelse. Fraværet på grund af lidelsen skal skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år.

Mere viden

Ikon af arbejdsplads
Sygedagpengerefusion fra første sygedag ved kronisk sygdom (§56-58a)

Ikon af kommune
§56 aftale - refusion fra 1. sygedag til din arbejdsgiver

Ikon af borger
Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager