Mentorstøtte

Man kan få støtte fra en mentor, hvis det kan hjælpe til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Det er jobcenteret, som bevilliger mentorstøtte.

Mentorstøtte er til personer, som skal tage en uddannelse eller varetage et fleksjob eller et ordinært job. Det er også muligt at få støtte fra en mentor til at deltage i aktiviteter eller tilbud fra jobcenteret, for eksempel virksomhedspraktik eller ansættelse i løntilskud. 

Mentorstøtten skal have afgørende betydning for, at personen kan deltage i aktiviteten eller tilbuddet eller varetage jobbet. Støtten fra mentoren skal ligge ud over den støtte, som arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen normalt vil yde.

Mentoren er typisk en medarbejder ansat på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen. Mentoren kan også være ansat i kommunen eller en ekstern konsulent eller specialist.

Mentorens funktion

Mentorstøtte er et fleksibelt og individuelt redskab, som jobcentrene kan anvende i mange forskellige situationer. Det kan fx være i forhold til det faglige, hvor personen støttes i forhold til konkrete arbejdsopgaver eller i forhold til det personlige, hvor personen fx støttes i forhold til at håndtere psykiske, sociale, misbrugs, familiemæssige og økonomiske problemer.

Læs mere om personlig assistance

En personlig assistent skal bistå med konkrete arbejdsopgaver knyttet til et konkret job, som den ansatte på grund af et handicap har brug for assistance til at udføre. Personlig assistance er til mennesker med et varigt behov for støtte.

Mentoren kan have mange forskellige typer af funktioner og tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har brug for. Mentoren kan hjælpe med at indføre i arbejdsopgaver eller med at begå sig socialt på arbejdspladsen. Mentoren kan også hjælpe med forhold, der ligger uden for uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen, men som har betydning for at kunne tage uddannelsen eller varetage jobbet. Det kan være støtte til at komme op om morgenen eller til at tage kontakt til offentlige myndigheder. 

Bevilling af støtten

Det er jobcenteret, der træffer afgørelse om mentorstøtte overfor borgeren. Der findes særlige regler om støtte til dækning af omkostninger ved mentorstøtte i beskæftigelsesindsatsloven. Det sker ved enten at dække lønomkostninger til frikøb af den medarbejder, som skal varetage mentorfunktionen, eller ved at betale honorar til en konsulent.

En virksomhed kan få tilskud til udgifterne til uddannelse af en medarbejder, så denne bliver bedre i stand til at varetage mentoropgaven.

Det er en betingelse for at få støtte til mentoropgaver, udført af mentorer ansat på virksomheder og uddannelsesinstitutioner, at opgaven med at introducere og oplære personen skal have et omfang, der rækker ud over arbejdsgiverens forpligtigelse til oplæring af personen og ud over uddannelsesinstitutionens forpligtigelse til introduktion og vejledning.  

Vilkår 

Jobcenteret kan bevillige mentorstøtte i en periode på op til seks måneder. Jobcenteret kan bevillige mentor i en ny periode på seks måneder efter en konkret vurdering af behovet.

Personer, indlagt med en psykiatrisk diagnose, har ret til mentorstøtte i op til tre måneder, forud for at de bliver udskrevet, og i alt mindst seks måneder. 

Jobcenteret bevilliger et antal timer til mentorstøtte efter at have vurderet personens behov og forudsætninger.

Mere viden