Social færdighedstræning

Målgruppe

Social Færdighedstræning (SFT) er en metode primært udviklet til mennesker med diagnosen skizofreni. SFT blev afprøvet i ni kommuner i perioden 2014-2016, hvor metoden blev afprøvet over for mennesker med svære psykiske lidelser, som skizofreni, svær angst, bipolar lidelse mv. Senere har 16 kommuner fået støtte til SFT som led i udbredelsen af metoden ifm. Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet.

Metode

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence. Metoden støtter dermed borgeren i at reintegreres i samfundslivet ved at øge den enkeltes kognitive evner og sociale handlemuligheder.

Der arbejdes gennemgående med borgerens formulerede mål, der fastsættes indledningsvist. Social færdighedstræning er et undervisnings- og træningsforløb, hvor der fokuseres på problem - og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring samt hjemmeøvelser og rollespil.

I social færdighedstræning støttes borgeren i at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og at opdage tidlige tegn på en psykose. Social færdighedstræning kan være et individuelt tilbud eller et gruppetilbud (eller både og).

Implementering

I dansk sammenhæng er social færdighedstræning implementeret en række steder. I projekt ”Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser” i regi af Socialstyrelsen er der udarbejdet et implementeringsmateriale. Du kan læse mere om projektet i denne publikation:

Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser

Effekt

Der er dokumenteret positiv effekt i forhold til at forbedre borgerens sociale færdigheder og kvaliteten og antallet af sociale kontakter. Borgerens samlede psykosociale funktionsniveau forbedres dermed og negative symptomer reduceres.

En effektevaluering af social færdighedstræning viser også at mennesker med svære psykiske lidelser, der deltager i SFT i samspil med socialpædagogisk støtte (SEL § 85), er mere i aktivering og mindre i støttet beskæftigelse end sammenlignelige borgere i samme situation, der kun modtager socialpædagogisk støtte (SEL § 85).

Effektevalueringen viste også, at efter deltagelse i SFT sammen med bostøtte, begyndte statistisk signifikant flere af deltagerne i SFT på en uddannelse end borgerne, der kun modtog bostøtte. Du kan læse mere om effektevalueringen her:

Effekten af Social Færdighedstræning i samspil med socialpædagogisk støtte på uddannelse, beskæftigelse og offentlig økonomi

Økonomi

På kort sigt må Social Færdighedstræning forventes at give et negativt økonomisk nettoresultat for den offentlige økonomi. Det skyldes bl.a., at der er omkostninger til selve indsatsen.

Dog ses et positivt nettoresultat for politi, retsvæsen og kriminalforsorg, stofmisbrugsbehandling, og de positive resultater på uddannelse og beskæftigelse indikerer, at indsatsen har potentialet til at være en god investering på sigt.

De budgetøkonomiske konsekvenser er beregnet ved brug af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere...

Socialstyrelsen har udgivet flere publikationer om Social færdighedstræning: