Effekten af Social Færdighedstræning i samspil med socialpædagogisk støtte på uddannelse, beskæftigelse og offentlig økonomi

Socialstyrelsen2021

Analysen undersøger effekterne af Social Færdighedstræning (SFT) i samspil med socialpædagogisk støtte til borgere med svære psykiske lidelser på uddannelse og deltagelse i aktiv beskæftigelsesindsats samt de budgetøkonomiske konsekvenser for den offentlige økonomi af indsatsen. Analysen baserer sig på en afprøvning af SFT i ni kommuner i perioden 2014 til 2016.

Social Færdighedstræning (SFT) er en indsats til borgere med svære psykiske lidelser. Ni kommuner afprøvede i perioden 2014 til 2016 SFT til borgere som samtidig modtog støtte efter Servicelovens § 85. På baggrund af afprøvningen foretog forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i 2017 en evaluering for Socialstyrelsen. Evalueringen viste, at SFT i samspil med bostøtte har en positiv effekt på borgernes sociale funktionsniveau og graden af recovery. Evalueringen viste også, at borgerne oplevede stort udbytte af SFT. Med det udgangspunkt er det nærliggende at undersøge, i hvilken grad SFT også har påvirket borgernes uddannelse og beskæftigelse.

Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i data fra afprøvningen i 2014-2016. Data er indsamlet i et lodtrækningsforsøg, hvor borgere, der var i målgruppen for indsatsen, tilfældigt er blevet inddelt i to grupper: en indsatsgruppe, som modtager SFT og bostøtte og en kontrolgruppe, der kun modtager bostøtte. Fordelen ved dette design er, at det er særdeles velegnet til at sige noget om de kausale effekter af indsatsen. Data giver desuden mulighed for at undersøge effekterne på længere sigt. Effekterne undersøges på beskæftigelse og uddannelse to år efter afprøvningen.

Effektanalysen suppleres med en analyse af de budgetøkonomiske konsekvenser for den offentlige økonomi. Den økonomiske beregning er udarbejdet i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Hovedresultaterne er:

  • Mennesker med svære psykiske lidelser, der deltager i SFT i samspil med socialpædagogisk støtte (SEL §85), er mere i aktivering og mindre i støttet beskæftigelse end sammenlignelige borgere i samme situation, der kun modtager socialpædagogisk støtte (SEL §85). Resultaterne viser at 8 pct.-point flere deltagere er i beskæftigelsesrettede indsatser, herunder vejledning og opkvalificering to år efter indsatsen. Det er signifikant flere ift. sammenlignelige borgere, som kun modtog bostøtte, hvor 5 pct. deltager i beskæftigelsesrettede indsatser.
  • Efter deltagelse i SFT sammen med bostøtte, begyndte 3,6 pct.-point flere af deltagerne på en uddannelse end deltagerne, der kun modtog bostøtte.
  • På kort sigt må Social Færdighedstræning forventes at give et negativt økonomisk nettoresultat for den offentlige økonomi. Det skyldes bl.a., at der er omkostninger til selve indsatsen på knap 78.000 kr. pr. forløb. Dog ses et positivt nettoresultat for politi, retsvæsen og kriminalforsorg, stofmisbrugsbehandling, og de positive resultater på uddannelse og beskæftigelse indikerer, at indsatsen bliver en bedre investering på sigt. De budgetøkonomiske konsekvenser er beregnet ved brug af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Gå til Defactums tidligere evaluering

Hent publikationen