Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser - Social Færdighedstræning

Defactum2017

Evalueringen præsenterer ni kommuners afprøvning af metoden Social Færdighedstræning som gruppetilbud i forhold til borgere med svære psykiske lidelser.

Ni kommuner landet over har i perioden 2014 – 2016 afprøvet metoden Social Færdighedstræning (SFT) i forhold til borgere med svære psykiske lidelser i regi af initiativet: ”Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser”, som er finansieret af satspuljemidler.

I SFT støttes borgeren til at blive mere selvhjulpen fx i forhold til at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og til at opdage tidlige tegn på psykose. Målet med projektet har været, at borgerne bliver i stand til klare sig helt uden eller med mindre indgribende indsatser og kan deltage aktivt i samfundet, herunder på arbejdsmarkedet og i uddannelse. SFT er blevet afprøvet i grupper.

Evalueringens formål er at dokumentere resultaterne af afprøvningen af SFT i forhold til de borgere, der har deltaget, og at pege på, hvad der skal til for at opnå en vellykket implementering og endelig at kortlægge de økonomiske konsekvenser af at anvende SFT.

Resultaterne af afprøvningen er overvejende positive og viser, at SFT har en positiv effekt på borgernes sociale funktionsniveau og graden af recovery. Det er påvist at der er en sammenhæng mellem borgerens fremmøde og udvikling – jo højere fremmøde desto større positiv udvikling har borgeren opnået i forhold til både socialt funktionsniveau og grad af recovery. Borgernes generelle tilfredshed med gruppeforløbene er høj – stort set alle de borgere, der har deltaget er enten tilfredse eller meget tilfredse med det SFT-forløb, som de har indgået i. 

Evalueringsrapporten suppleres af to øvrige udgivelser: Et vidensdokument, der indeholder korte beskrivelser af metodens indhold og målgruppe, metodens effekt, implementering og økonomiske konsekvenser. Der er endvidere udgivet en metode- og implementeringsguide. Guiden er anvendelsesorienteret og beskriver rammerne for metodeafprøvningen af SFT og samler kort op på resultaterne af metodeafprøvningen. Der præsenteres endvidere en implementeringsguide.

Evalueringen henvender sig til interesserede læsere, fagprofessionelle og beslutningstagere, som ønsker dybdegående viden om SFT og afprøvningens resultater. 


 
Hent publikationen

 

Metode- og implementeringsguide, Social Færdighedstræning (pdf)

Vidensdokument, Social Færdighedstræning (pdf)

Læs mere om og hent midtvejsevalueringen her (internt link)