Assertive Community Treatment (ACT)

ACT-metoden var oprindeligt målrettet borgere med psykiske lidelser, der oplevede gentagende indlæggelser på psykiatrisk afdeling, men er senere udvidet til også at omfatte andre grupper, fx hjemløse.

Målgruppe

I Danmark afprøves ACT-metoden overfor målgruppen af borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug samt for personer i hjemløshed.

Metode

ACT-metoden er en integreret indsats, der ydes som en helhedsorienteret, fleksibel, udgående, vedvarende og direkte støtte og behandling til borgeren.

Det vil sige, at metoden ikke er en case-management-baseret metode, hvor støttemedarbejderne henviser til andre behandlings- og støttetilbud, men teamet selv yder den samlede direkte støtte og behandling til borgeren.

Derfor består teamet af tværfaglige specialfunktioner, der kan yde den specifikke behandling og støtte direkte til borgeren, fx socialpædagog, sygeplejerske, misbrugskonsulent, psykiater, beskæftigelseskonsulent m.v.

For at kunne yde en intensiv, fleksibel, udgående og direkte støtte/behandlingsindsats er det afgørende, at teamet kun yder støtte/behandling til et begrænset antal borgere ad gangen (lavt caseload).

Implementering

ACT-indsatsen benyttes i USA, Australien, Canada og flere europæiske lande, herunder Holland, England og Norge. I en dansk kontekst benyttes ACT-metoden blandt andet i forbindelse med hjemløsestrategien og i de regionale opsøgende psykoseteams.

København og Skanderborg kommuner har implementere ACT-indsatsen for borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug som led i et forsøg i regi af Socialstyrelsen. 

Se evalueringen her:

Evaluering af ACT-metode til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug 

Effekt

Der er dokumenteret positiv effekt i forhold til at motivere borgeren til at fastholde kontakt til støtte og behandling samt reducere behov for genindlæggelse.

Forsøg med opsøgende behandling af psykostiske unge, OPUS-modellen, har vist, at langt færre patienter forlod behandlingen, sammenlignet med standardbehandling.

Der var også færre psykiatriske symptomer under behandlingen (men ikke efter), og eventuelt brug af stoffer blev reduceret under behandlingen (men ikke efter).

Økonomi

I OPUS havde patienterne færre sengedage, deres behov for botilbud og bostøtte faldt, og dermed vurderedes OPUS i forsøgsperioden at være billigere end standard behandling.

På længere sigt oplevede man dog kun en reduktion i brugen af de psykosociale tilbud, mens de andre effekter ophørte efter afslutningen af forsøget.

Udbredelse af hjemløsestrategien: Metoden ACT 

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent