Initiativer

Under Udviklings- og investeringsprogrammet er der på voksenområdet igangsat en række initiativer, hvor der enten afdækkes, udvikles, afprøves eller udbredes nye indsatser på det sociale område.

Udviklings- og investeringsprogrammet følger Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser. Strategien består af en fasemodel, der definerer vejen fra problemstilling til løsning. Initiativerne i Udviklings- og investeringprogrammet følger desuden, hvor det er relevant, Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM).

Læs strategien for udvikling af sociale indsatser

Læs om Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM)

Screeningsinitiativer

Screening vedrørende borgere med ADHD og misbrug

Formålet med initiativet er at afdække, om der findes metoder, der vil være hensigtsmæssige at modne og afprøve til behandling blandt borgere med ADHD, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Screening vedrørende mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Formålet med initiativet er at få tilvejebragt mere viden om borgere (som bor på botilbud eller i borformer for hjemløse) med psykiske vanskeligheder og samtidigt alkohol- og/eller stofmisbrug.

Screening af kommunale indsatser og metoder vedrørende spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Formålet med initiativet er at afdække eksisterende opsporende, forebyggende og rehabiliterende kommunale indsatser og metoder, som kan have potentiale til videreudvikling med henblik på at styrke indsatsen, over for unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrelser. 

Screening af indsatser til voldsudsatte

Formålet med initiativet er at indsamle viden med henblik på at udvikle en indsats for kvinder (som ikke tager ophold på krisecenter) og mænd, der er udsat for vold i nære relationer.

Modningsinitiativer

Screening- og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

Formålet med initiativet er at udvikle nye sociale og mestringsrettede indsatser til unge med autisme i alderen 16-30 år baseret på aktuelt bedste viden med henblik på at støtte de unge i et mere selvstændigt liv. 

Modning af investering i efterværn

Formålet med initiativet er, at unge, som er i målgruppen for efterværn efter § 76 i serviceloven, skal styrkes i overgangen til et stabilt og selvstændigt voksenliv med uddannelse, beskæftigelse, egen bolig og socialt netværk.

Kort projektbeskrivelse af Modning af investering i efterværn

Modning af gruppebaseret bostøtteforløb

Formålet med initiativet er at modne forskellige typer af gruppebaseret bostøtteforløb for borgere over 18 år med sociale og psykiske vanskeligheder, der modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven.

Kort projektbeskrivelse af Modning af gruppebaseret bostøtteforløb

Modning af forebyggende indsatser til psykisk sårbare unge

Formålet med initiativet er at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af forebyggende indsatser med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til psykisk sårbare unge, der skal føre til, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet og indgår i meningsfulde sociale fællesskaber.

Kort projektbeskrivelse af Modning af forebyggende indsatser til psykisk sårbare unge

Modning af metodeprogram på stofmisbrugsområdet (gruppebehandling)

Formålet med initiativet er at videreudvikle og modne en eksisterende metode på rusmiddelområdet, så metoden også kan anvendes til gruppebaseret rusmiddelbehandling.

Kort projektbeskrivelse af Modning af Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet (MI/KAT-GO) som gruppebehandling til unge

Modning af modificeret metode til borgere med komplekse problemstillinger

Formålet med initiativet er at udvikle en modificeret ACT-indsats, som indeholder metodens fleksible, intensive og helhedsorienterede tilgang, men som er mere implementerbar og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser.

Kort projektbeskrivelse af Modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger

Udbredelsesinitiativer

Udbredelse af bostøttemetoder

Formålet med initiativet er udbrede Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog (ÅD), så de kan forankres i flere kommuner til gavn for borgere i målgruppen.

Kort projektbeskrivelse af Udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD

Udbredelse af metodeprogram på stofmisbrugsområdet (individuel behandling)

Formålet med initiativet er at udbrede metoden til flere kommuner, så endnu flere unge får gavn af metoden, herunder fastholdes i rusmiddelbehandling, opnår stoffrihed og fastholder behandlingsresultater på sigt.

Kort projektbeskrivelse af Udbredelse af Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet (MI/KAT-GO) som individuelt behandling til 15-25-årige

Senest opdateret 28-10-2020

Kontakt

Dorthe Bevensee
Fuldmægtig