Resultater fra projekter afsluttet i 2017

Denne side indeholder resultater fra projekter der har fået tilskud af forsknings- og udviklingspuljen.

Organisatorisk specialisering har siden 1980´erne været en dybtgående tendens i det sociale arbejde. I dette praksisforskningsprojekt er der en undersøgelse af, hvordan specialisering påvirker sagsbehandlernes opgavevaretagelse over for børn, unge og forældre med fokus på helhedssyn, inddragelse samt håndtering af lov, regler og skøn. 
Projektet består af tre elementer:

  1. En forskningsoversigt giver overblik over undersøgelser om organiseringens betydning for myndighedsarbejdet rettet mod udsatte børn, unge og familier i de nordiske lande. 
  2. En kortlægning af organisering af børn- og ungearbejdet i østdanske kommuner er afsæt for en typologi over forskellige typer og grader af organisatorisk specialisering. Typologien danner baggrund for valg af to kommuner til et feltarbejde. 
  3. Feltarbejdet omfatter seks børn- og ungesager, som følges i et forløbsperspektiv igennem to år. I feltarbejdet indgår både betydningen af organisatorisk og uformel specialisering.

En hovedpointe i projektet er, at der er et spændingsfelt mellem en stigende grad af organisatorisk specialisering i myndighedsarbejdet og faglige samt politiske intentioner om inddragelse og helhedssyn. Intensionerne er vanskelige at indfri i specialiserede organisationer. En forklaring er, at vertikal specialisering indebærer en begrænset egenkompetence hos sagsbehandlerne, som fører til en forlænget sagsbehandlingstid. Derudover dekobles familierne fra beslutningsprocesser om indsatser. En anden forklaring er, at børn, unge og familier møder flere sagsbehandlere og enheder i deres forløb. Det giver især udfordringer i sager, hvor samarbejdet mellem sagsbehandler og barn eller ung og familie er centralt, og hvor langsigtede perspektiver på barnets eller den unges trivsel og udvikling er relevante. Det gælder særligt sager, hvor børn og unge har psykosociale problemer og er alene med deres mor.

Feltarbejdet peger på, at sagsbehandlerne uanset kommunens organisering er udfordrede, når det gælder overholdelsen af procesregler og tidsfrister i lovgivningen. Endelig er en pointe, at der løbende sker omorganiseringer på myndighedsområdet, som kan føre til videnstab i sagerne og forsinkede indsatser overfor børn, unge og familier.

Du kan læse mere om projektet på Metropol's hjemmeside

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Annemette Matthiessen: amat@kp.dk 

Projektets fokus er den børnefaglige undersøgelse på området for børn og unge med handicap og deres familier. Formålet er at undersøge den sociale praksis i krydsfeltet mellem serviceloven, den organisatoriske kontekst, aktørernes forståelser af barnets handicap og dets betydning for barnets behov samt socialrådgiverens afvejning af disse, når der arbejdes med den børnefaglige undersøgelse.

Projektet har således fokus på at skabe viden inden for felterne: Handicap, socialfagligt skøn, inddragelse af barnet og forældrene samt det tværfaglige samarbejde med de professionelle omkring barnet.

Projektet tager afsæt i institutionel etnografi og diskursanalyse. Data indsamles gennem dokumentarisk materiale og gennem interviews med socialrådgivere.

Projektet blev udført af University College Lillebælt i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Du kan læse mere om projektet på UCvidens hjemmeside via dette link

Vil du have flere oplysninger, kan du kontakte Mette Bonderup: mebo1@ucl.dk 

I dette projekt følges udviklingen og implementeringen af en helhedsorienteret, tværprofessionel indsats til udsatte børn og familier i Skive Kommune. Projektets formål er at belyse, hvorfor og hvordan denne specifikke helhedsorienterede, tværprofessionelle indsats gør en forskel for udsatte børn og familiers trivsel.

Ideen i Skive Kommune er at skabe forandring i sagsbehandlingen af udsatte familiers sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Det sker gennem en kommunal udvikling af en helhedsorienteret, koordineret og tværprofessionel indsats til at støtte udsatte familier i forhold til sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige udfordringer. Ideen er at skræddersy indsatserne til den enkelte families samlede behov, og derigennem bringe allerede eksisterende tiltag og indsatser i spil på en ny måde, så udsatte børn og familier i langt højere grad modtager en tværprofessionel og samstemt indsats.

Der tages metodisk afsæt i kvantitative såvel som kvalitative data fra både børn, unge, familier og professionelle.

Projektet blev udført af VIA University College fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Du kan læse mere om projektet på UCvidens hjemmeside via dette link

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Anne Marie Villumsen: amv@via.dk

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig