Modul 1: Centrale principper i magtanvendelsesreglerne og forebyggende praksis

Her kan du få kendskab til, hvilke centrale principper du skal overholde ved brug af magt. Få også viden om, hvordan du kan forebygge magtanvendelse og følge op efter brug af magt.

Formålet med magtanvendelsesreglerne er at forebygge og begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. Det vil sige, at du altid skal forsøge med socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje, inden brug af magt.

Magtanvendelse er kun en mulighed, hvis det, på trods af en systematisk forebyggende indsats, er umuligt at løse en konkret situation.

Du må kun bruge magt for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller af hensyn til andre.

Omsorgspligt

Kommunen har pligt til at yde omsorg for borgerne. Det fremgår af servicelovens § 82. Omsorgspligten gælder, uanset om borgeren giver sit samtykke eller ej. Borgeren har ret til at afslå hjælpen. Kommunen skal se, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages, så de kan medvirke til at varetage borgerens interesser.

Du må dog ikke bruge fysisk magt, med mindre magtanvendelsesreglerne giver mulighed for det.

I arbejdet med borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne skal du ofte balancere indsatsen mellem de to primære hensyn: at borgeren har behov for omsorg fra andre, og at borgeren er et aktivt, selvbestemmende menneske.

Her kan du få mere viden om, hvordan du kan forebygge, håndtere og følge op efter brug af magt. 

De centrale principper i magtanvendelse

Med udgangspunkt i, hvad der er væsentligt for borgeren, skal du og dine kolleger finde frem til den måde, borgeren ønsker at modtage hjælp på. Et godt kendskab til borgerens livshistorie, reaktionsmønstre, rutiner, ønsker og behov kan være med til, at du er forberedt på situationen og kan reagere med tiltag allerede inden, der opstår en kritisk situation.

Når du inddrager borgeren, hvor det er muligt, kan det være med til at finde alternative måder at håndtere mulige konflikter på. Fx ved at du og borgeren sammen undersøger, hvad der udløser en konfliktsituation, og I får et fælles billede af, hvad der fremadrettet skal til for at forebygge sådanne situationer.

Se desuden Socialstyrelsens undervisningsmateriale om forebyggelse af voldsomme episoder for mere viden om forebyggelse og konkrete metoder, der kan bruges i det forebyggende arbejde:

Undervisningsmateriale til forebyggelse af voldsomme episoder

Indflydelse på eget liv

Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme. Den personlige frihed skal beskyttes – uanset om man har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne eller ej.

Det kan i sig selv være forebyggende, hvis borgeren oplever at have indflydelse på og kontrol over sit eget liv og bliver støttet i at opfylde sine ønsker og at bestemme mest muligt selv.

Brug af magt bliver tydelig, når det handler om fx fastholdelse. Men det er også væsentligt at være opmærksom på dagligdagssituationer, hvor det er knap så tydeligt, om den enkelte får mulighed for at bestemme over sit liv. Det kan fx være i forhold til, hvem der beslutter, hvad den enkelte borger skal spise, hvad borgeren vil købe m.v.

Også situationerne i dagligdagen kræver drøftelse og refleksion med henblik på læring, så afvejningen mellem den enkeltes ret til selvbestemmelse og frihed og forpligtelsen til at sikre omsorg og tryghed kan blive foretaget på et så kvalificeret og velfunderet grundlag som muligt.

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Socialstyrelsens ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse” (2017) giver anbefalinger, metoder og redskaber til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder. Dette er direkte anvendeligt i forhold til at forebygge brug af magt. Desuden indgår en række anbefalinger til, hvilke faglige og organisatoriske rammer der kan støtte op om det forebyggende arbejde.

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Lær også om forebyggelse af voldsomme episoder i Socialstyrelsens undervisningsmateriale, der med udgangspunkt i retningslinjerne sætter fokus på, hvordan man kan forebygge voldsomme episoder og skabe mest mulig trivsel og tryghed.

Undervisningsmateriale til forebyggelse af voldsomme episoder

Hvis det er umuligt at opnå borgerens frivillige medvirken og brug af magt bliver nødvendigt, skal du forsøge med den form for magt, der er den mindst indgribende, men som samtidig er tilstrækkelig i den konkrete situation. Hver gang, du overvejer at bruge magt, skal du tænker over og overholde disse principper:

 • Begrænse magtanvendelsen mest muligt, det vil sige, at socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje altid går forud for brug af magt.
 • Mindsteindgrebsprincippet, der betyder, at magtanvendelsen skal begrænses til det absolut nødvendige og være så lidt indgribende som overhovedet muligt.
 • Proportionalitetsprincippet, der betyder, at magtanvendelsen altid skal stå i rimeligt forhold til det, du ønsker at opnå.
 • Skånsomhedsprincippet, der betyder, at magtanvendelsen altid skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt – med stor hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende.

Kompetenceudvikling og beredskab

Kompetenceudvikling og uddannelse i forebyggelse og brug af magt er væsentligt for at sikre, at du og dine kolleger har viden om, hvordan I kan forebygge brug af magt, hvornår det er lovligt at bruge magt, og hvad I skal gøre, hvis det er nødvendigt at bruge magt.

Det er derfor vigtigt, at der på tilbuddet er:

 • Tilstrækkelig viden om lovgivningen
 • Kompetencer til at forebygge og håndtere magtanvendelser
 • Klare retningslinjer, der er kendt og anvendt
 • Godt kendskab til borgeren og en aktiv indsats for borgerindflydelse
 • En god og klar organisering af tilbuddets arbejde med området.

Episoder med brug af magt kan være en voldsom hændelse for borgeren, andre borgere og medarbejdere, der har været involveret i eller vidne til magtanvendelsen, samt pårørende til borgeren. Det er derfor vigtigt, at du er klar over, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at sikre støtte til de involverede parter.

Det er også væsentligt at lave en analyse af magtanvendelsen bagefter. Formålet med analysen er, at både ledelse og medarbejdere opnår refleksion og læring med henblik på fremadrettet at forebygge magtanvendelse.

Få viden om registrering og indberetning af brug af magt i modul 2

Kontakt

Team magtanvendelse

Film

Se en film, der giver et overblik over centrale principper i magtanvendelsesreglerne og viden om, hvordan du kan forebygge brug af magt.

Film - magt

Tænk nu over...

 • Hvilke typiske dilemmaer oplever du i forhold til, at borgeren både er et aktivt, selvbestemmende menneske og er afhængig af andre/omgivelserne?
 • Hvordan arbejder I på din arbejdsplads på at forebygge og nedbringe brugen af magt?
 • Hvilke kompetencer har I brug for til at forebygge og håndtere magtanvendelser?
 • Hvordan følger I op på magtanvendelser og sikrer læring?

Quiz

Test din viden om centrale principper i magtanvendelsesreglerne og forebyggende praksis.