Brug af magt - voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Her finder du informations- og undervisningsmaterialer om reglerne om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Du finder også skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse.

Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme – uanset om man har nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Udgangspunktet er således beskyttelse af den personlige frihed. 

I nogle situationer kan personalet være nødt til at gribe ind i retten til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre.

Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt.

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes.

Kontakt

Team magtanvendelse

Spørgsmål til reglerne om magtanvendelse?

Har du spørgsmål til reglerne, kan du med fordel se de oplæg, der blev holdt på webinaret om reglerne om magtanvendelse i november 2020. 

Webinar - reglerne om magtanvendelse

Hvem vejleder om serviceloven?

I forhold til vejledning og spørgsmål om servicelovens regler, herunder magt-anvendelsesreglerne, er det som udgangspunkt kommunerne, der vejleder borgerne. 

Medarbejdere i kommunerne kan søge generel vejledning hos Ankestyrelsen om praksis og om generelle problemstillinger inden for servicelovens område, herunder magtanvendelses-reglerne. 
Undtaget herfra er vejledning om ny lovgivning, hvor Social- og Indenrigsministeriet i de første tre måneder efter en ny lovs ikrafttræden har vejledningspligten over for kommunerne.

Ankestyrelsens hjemmeside