Modul 2: Magtanvendelsesreglernes formål, målgrupper og indhold

Her kan du lære mere om formålet med og målgruppen for magtanvendelsesreglerne. Du får også et overblik over de enkelte regler, og hvem der kan træffe beslutninger om brug af magt.

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i retten til selv at bestemme til det absolut nødvendige. Brug af magt må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. 

Brug af magt må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller af hensyn til andre.

Magtanvendelse er den sidste udvej

Magtanvendelse må kun ske, hvis det er umuligt at løse situationen på anden vis. Magtanvendelse er altså undtagelsen. Støtte til den enkelte og den enkeltes selvbestemmelse er altid udgangspunktet for indsatsen.

Målgruppen for reglerne

Målgruppen for magtanvendelsesreglerne er voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

De fleste af reglerne om magtanvendelse gælder alle i målgruppen. Der er dog nogle regler, der kun gælder for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens el. lign. Det kan fx være voksne med udviklingshæmning, autisme, erhvervet hjerneskade eller psykiske vanskeligheder.

Og der er nogle regler, der kun gælder for voksne med demens el. lign.

Hvem tager beslutningen om magtanvendelse

I nogle tilfælde kan leder og medarbejdere tage beslutning om magtanvendelse. I andre tilfælde er det kommunalbestyrelsen, der afgør, om der må bruges magt, og der skal derfor søges om tilladelse hos kommunen. 

Oversigt over, hvem der tager beslutning om magtanvendelse i forbindelse med de enkelte regler (pdf) 

Registrering og indberetning

Ved magtanvendelse skal indgrebet registreres af det personale, som har foretaget indgrebet, og det skal indberettes til personalelederen. Personalelederen skal herefter sørge for, at alle indberetningerne bliver sendt videre til både:

  • Kommunen, der har ansvaret for tilbuddet til den pågældende person (handlekommunen).
  • Kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet. På socialområdet er det socialtilsynet, og på ældreområdet er det kommunalbestyrelsen i opholdskommunen.
  • Hvis indgrebet har fundet sted på et kommunalt eller regionalt tilbud, skal den kommunale eller regionale driftsherre også orienteres om magtanvendelsen.

Personalelederen skal også jævnligt orientere personens pårørende, fremtidsfuldmægtige, værge eller anden repræsentant om, hvilke magtanvendelsesindgreb der er foretaget over for personen.

Læs mere om registrering og indberetning i håndbogen til fagpersoner: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Oversigt over de enkelte regler (klik for at forstørre billedet):

Oversigt over de enkelse regler for magtanvendelse, som beskrevet i kapetiel 24, 24a og 24b.

§ 123 Husorden

Lederen af et bo- eller dagtilbud kan udarbejde en vejledende husorden med regler og retningslinjer for ophold på bo- eller dagtilbuddets fællesarealer.

Beboerne i bo- eller dagtilbuddet og deres pårørende skal inddrages i at udarbejde en husorden.

Husordenen er vejledende. Der er ikke tale om magtanvendelse, og det skal derfor ikke indberettes.

§ 124 b Fysisk guidning

Personalet kan som led i omsorgen bruge fysisk guidning, for at sikre tryghed og trivsel for borgeren. Det kan fx være at lægge en arm om skulderen på en person for at vise, at man ønsker, at personen skal følge med.

Fysisk guidning må ikke indebære fastholdelse. Fysisk guidning er ikke en magtanvendelse, og det skal derfor ikke indberettes.

§ 124 c Afværgehjælp

Personalet kan kort fastholde eller føre en person væk fra en situation, når det er nødvendigt for at undgå, at personen, væsentligt, ødelægger indbo eller andre værdier. 

Det er en betingelse, at der er tale om væsentlig ødelæggelse af fysiske genstande af betydelig økonomisk værdi eller affektionsværdi. 

§ 124 d Fastholdelse m.v.

Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til sin bolig eller til et andet opholdsrum, når personen er til fare for sig selv eller andre. 

§ 125 Særlige døråbnere

Særlige døråbnere kan bruges, når det er absolut nødvendigt for at undgå, at en eller flere borgere udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade. Der må ikke bruges egentlige aflåsningssystemer. Særlige døråbnere kan kun bruges, når kommunen har truffet afgørelse om/givet tilladelse til det.

§ 128 Stofseler

Fastspænding med stofseler kan alene bruges for at forhindre fald. Fastspænding med stofseler må ikke bruges for at begrænse en persons bevægelsesfrihed ved fx utryghed, aggressivitet og træthed. 

Stofseler kan kun bruges, når kommunen har truffet afgørelse om/givet tilladelse til det.

§ 128 b Brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi

Kommunalbestyrelsen kan afgøre, at tryghedsskabende velfærdsteknologi må bruges til en person i 12 måneder. Den tryghedsskabende velfærdsteknologi må kun bruges, hvis der er risiko for personskade, og hvis brugen af teknologien er nødvendig for at undgå denne risiko.

For voksne med demens el. lign. er der flere muligheder for at bruge tryghedsskabende velfærdteknologi, se nedenstående afsnit om regler for voksne med demens el. lign. 

I forbindelse med vurdering af teknologiernes egnethed til at understøtte borgerens tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed, bevægelsesfrihed og selvbestemmelse har regeringen nedsat Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi. Rådet skal minimum én gang om året indstille en liste til social- og indenrigsministeren over tryghedsskabende velfærdsteknologi, der kan anvendes efter servicelovens magtanvendelsesregler.  Den første liste er under udarbejdelse og træder i kraft den 1. januar 2020. 

§ 128 c Låsning og sikring af yderdøre og vinduer

Kommunalbestyrelsen kan afgøre, at døre eller vinduer til udendørsarealer i en beboers bolig på botilbud må låses i 12 måneder. Dette kan kun ske, hvis der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig – og derved udsætte sig selv eller andre for fare. Der skal altid være mindst én ulåst dør i beboerens egen bolig , og låsningen må ikke omfatte døre mellem beboerens egen bolig og botilbuddets indendørs fællesarealer. 

§§ 129 og 129 a Flytning uden samtykke

Flytning uden samtykke kan kun ske undtagelsesvis, og når det er absolut påkrævet for, at den enkelte kan få den nødvendige hjælp. Forudsætningen er, at hjælpen ikke kan gennemføres i den nuværende bolig. Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om flytning efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. For voksne med demens er der dog flere muligheder for flytning uden samtykke.

Se flytning uden samtykke i afsnittet om regler for voksne med demens el. lign. (§ 136 f).

§ 136 a Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

Personalet kan træffe beslutning om kortvarigt at fastholde borgeren i personlig hygiejne-situationer, hvis det er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed og værdighed. Personalet skal indberette dette til personalelederen, som sender indberetningen videre til kommunalbestyrelsen og tilsynet.

Personalelederen skal på baggrund af indberetningen vurdere, om det er sandsynligt, at der vil blive behov for, kortvarigt, at fastholde borgeren igen. Hvis ja, er der behov for at bede om kommunalbestyrelsens tilladelse til kortvarig fastholdelse.

Personalelederen er forpligtet til at bede kommunalbestyrelsen om en sådan afgørelse om tilladelse, hvis der er anvendt kortvarig fastholdelse mere end én gang inden for 6 måneder over for den pågældende person. 

Kommunalbestyrelsen kan efter forespørgsel fra personale eller pårørende træffe afgørelse om, at personalet, kortvarigt, kan fastholde en person i personlige hygiejnesituationer for en periode på 12 måneder.

Det skal samtidig gennem § 141-handleplanen søges sikret, at kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer kan undgås i fremtiden. Kortvarig fastholdelse kan kun ske i de hygiejnesituationer, der fremgår af listen i magtanvendelsesbekendtgørelsen. [Denne liste over hygiejnesituationer bliver først udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2019].

§ 136 c Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

Personalet kan kortvarigt fastholde en person i personlig hygiejne-situationer, hvis det er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed. Der skal samtidig gennem § 141-handleplanen arbejdes med, at kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer kan undgås i fremtiden.

Der er ikke en udtømmende liste over de hygiejnesituationer, hvor der kan ske fastholdelse, sådan som det er tilfældet i forhold til voksne med handicap. Kortvarig fastholdelse kan altså ske i alle personlig hygiejne-situationer i forhold til personer med demens el. lign.

§ 136 d Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskidende eller meget konfliktskabende adfærd

Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til sin egen bolig eller et andet opholdsrum, hvis det er nødvendigt for at sikre en eller flere andres tryghed, værdighed og sikkerhed, og hvis personen udviser en meget grænseoverskidende eller meget konfliktskabende adfærd over for de øvrige personer på bo- eller dagtilbuddet, eller at en beboer er gået ind i en anden beboers bolig, uden at vedkommende ønsker det.

§ 136 e Brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi

Personalet kan bruge tryghedsskabende velfærdsteknologi for at sikre personens tryghed, værdighed og omsorg. Brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi i forhold til personer med demens el. lign. er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten, med mindre den pågældende person, fremtidsfuldmægtig (en person, der varetager fuldmagtsgivers interesser, når fuldmagten træder i kraft) eller værge modsætter sig det.

Den pågældende person, fremtidsfuldmægtig eller værge skal informeres om brugen af teknologierne, inden de bliver brugt.

Modsætter den pågældende person, fremtidsfuldmægtig eller værge sig brug af tryghedsskabende velfærdsteknologier, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om brug af teknologierne. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset. 

§ 136 f Flytning uden samtykke

Kommunalbestyrelsen kan – for personer med demens el. lign., der ikke modsætter sig flytning, men som ikke kan give et informeret samtykke – træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud. Dog kun, hvis borgerens værge eller fremtidsfuldmægtig med en fuldmagt på dette forhold er enig i afgørelsen.

Modsætter personen sig flytning, eller er værgen eller fremtidsfuldmægtigen ikke enige i flytningen, skal kommunalbestyrelsen indstille til Familieretshuset at træffe afgørelsen. Se flytning uden samtykke i afsnittet om fælles regler (§ 129 og § 129 a).

 

Kontakt

Team magtanvendelse

Film

Se en film, der giver viden om formålet med magtanvendelsesreglerne og de enkelte regler.

Film - magt

Tænk nu over...

  • Hvordan kan I på din arbejdsplads sikre, at I anvender reglerne og løbende drøfter dem i forhold til jeres praksis? 
  • Hvad skal der til?

Quiz

Test din viden om magtanvendelsesreglernes formål, målgruppe og indhold. 

Start quizzen her