Klageadgang

Her kan du læse om, hvad der kan klages over, og til hvem, der kan klages.

Klage over afgørelser

Anbragte børn og unge over 12 år og forældremyndighedsindehavere kan klage over de afgørelser, som kommunalbestyrelsen eller børn og unge-udvalget træffer efter reglerne i voksenansvarsloven. Børn og unge-udvalget træffer afgørelse efter reglerne i voksenansvarsloven, når det drejer sig om:

  • Tilbageholdelse på anbringelsesstedet i starten af en anbringelse og under en anbringelse
  • Kontrol med et barns kommunikation med bestemte personer, når det sker af hensyn til barnets sundhed og udvikling. 

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter reglerne i voksenansvarsloven, når det drejer sig om:

  • Tilbageholdelse på anbringelsesstedet under en anbringelse, når børn og unge-udvalget forud har truffet afgørelse om tilbageholdelse i en periode under anbringelsen. 
  • Fastsættelse af de nærmere rammer for tilbageholdelse og fastholdelse på en delvis lukket afdeling eller en delvis lukket døgninstitution. 
  • Anvendelse af et alarm- og pejlesystem til et barn med betydelig og varig, nedsat psykisk funktionsevne. 
  • Kontrol eller forhindring af kommunikation gennem telefon eller internet for unge, der er anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse. 

Der kan være forskellige afgørelser og beslutninger, der træffes om dig barn, som du ønsker at klage over. Så længe dit barn endnu ikke er fyldt 12 år, så kan han eller hun ikke klage, men det kan du.

Klager over afgørelser truffet af børn og unge-udvalget eller kommunalbestyrelsen efter reglerne i voksenansvarsloven kan indbringes for Ankestyrelsen. Klager til Ankestyrelsen skal ske indenfor 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Forældremyndighedsindehaveren og den unge over 12 år har ret til at få dækket udgifter til transport til møder i Ankestyrelsen i forbindelse med klagesagen behandling.

Klager over brug af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
Forældre og anbragte børn og unge har også mulighed for at klage til kommunalbestyrelsen, hvis de ikke er enig i, at der i en konkret situation kunne anvendes magt eller et andet indgreb i selvbestemmelsesretten. Ønsker du som forældre at klage over personalet brug af magt eller andre indgreb over for dit barn, anbefales det, at du drøfter det med dit barns sagsbehandler.

Senest opdateret 09-02-2017