Principiel lovfortolkning og national praksisbeskrivelse

Ankestyrelsen fastlægger og kortlægger praksis på hjælpemiddelområdet ved udgivelse af principmeddelelser, praksisundersøgelser samt praksisnotater.

Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet, herunder hjælpemiddelområdet.

Principmeddelelser

Ankestyrelsens principielle afgørelser på hjælpemiddelområdet omfatter afgørelser i henhold til social- og beskæftigelseslovgivningen. Afgørelserne træffes på foranledning af sager, hvor en borger klager over en kommunes afgørelse, og hvor Ankestyrelsen vurderer, at klagesagen har principiel karakter. Afgørelserne danner efterfølgende grundlag for fortolkning af lovgivningen og fastlægger dermed praksis.

Ankestyrelsen udsender afgørelserne som principmeddelelser, og de kan findes via:

Ankestyrelsens søgefunktion over principmeddelelser

Afgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen, kan findes på Hjælpemiddelbasens liste.

Principmeddelelser på hjælpemiddelområdet

 

Praksisundersøgelser

Ved en praksisundersøgelse gennemgår Ankestyrelsen et udvalg af sager fra kommunerne inden for et givent emne og forholder sig til, om praksis i de konkrete sager er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

Praksisundersøgelserne offentliggøres, og de kommuner, der deltager i en praksisundersøgelse, er forpligtede til at behandle undersøgelsens resultater politisk og forholde sig til, hvordan de kan forbedre deres praksis.

I direkte relation til hjælpemiddelområdet har Ankestyrelsen bl.a. offentliggjort en praksisbeskrivelse om hjælpemidler, som sætter fokus på afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Ankestyrelsens praksisbeskrivelse om hjælpemidler

Samlet oversigt over Ankestyrelsens praksisundersøgelser

Praksisnotater

I forbindelse med afholdelse af temamøder for beskikkede medlemmer udarbejder Ankestyrelsen praksisnotater om det sagsområde, som temamødet omhandler.

På hjælpemiddelområdet findes der fx:

Praksisnotat om hjælpemidler og forbrugsgoder - juni 2021

Praksisnotat om støtte til køb af bil - uge 25 2020

Praksisnotat om boligindretning  - uge 50 2019

Ankestyrelsen har i øvrigt lavet en samlet oversigt over praksisnotater på forskellige lovgivningsområder.

Samlet oversigt over Ankestyrelsens praksisnotater

Kontakt

Mary Petersen
Faglig konsulent