Sundhedsområdet

Forsyning af patienter med behandlingsredskaber og økonomisk støtte til tandproteser sker i henhold til sundhedslovgivningen.

Behandlingsredskaber

Efter § 74 i Sundhedsloven har regionsrådet ansvaret for at varetage sygehusvæsenets opgaver. Et integreret led i en sygehusbehandling er at forsyne patienter med de redskaber m.v., som er en naturlig og nærliggende del af behandlingsindsatsen. Disse redskaber m.v. kategoriseres som behandlingsredskaber, og udgiften hertil afholdes af regionerne.

I Afgrænsningscirkulæret afgrænses behandlingsredskaber over for tilgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler. Cirkulæret præciserer myndigheds- og driftsansvar for hhv. region og kommune. I cirkulæret bemærkes det, at et givent apparatur eller redskab både kan være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. Om det skal betragtes som det ene eller det andet afhænger af den sammenhæng, apparaturet eller redskabet indgår i.

Afgrænsningscirkulæret

En række praktiske forhold vedrørende bl.a. arbejdsdeling, depotstyring og instruktion på hjælpemiddelområdet beskrives og løses ved obligatoriske sundhedsaftaler, som indgås mellem kommuner og regioner.

Tandproteser

I henhold til Sundhedslovens § 135 stk. 1 og stk. 2 yder kommunen økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald.

Kontakt

Mary Petersen
Faglig konsulent