Beskæftigelsesområdet

Personer med handicap eller en midlertidig begrænsning i arbejdsevnen kan få bevilget hjælpemidler, hvis handicappet eller begrænsningen i arbejdsevnen medfører barrierer i forbindelse med et job eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hvis en person på grund af et handicap har vanskeligt ved at få og bevare erhvervsmæssig beskæftigelse uden kompensation, kan der efter konkret vurdering bevilges hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv.
Personer med en midlertidig funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis begrænsningen i arbejdsevnen medfører barrierer i forbindelse med et job eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der kan bevilges hjælpemidler i form af arbejdsredskaber, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger, hvis det er en nødvendig forudsætning for, at borgeren kan udføre arbejdsopgaverne.
For at bevillingen kan finde sted, er det som hovedregel en betingelse, at:

  • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen
  • udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
  • hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed 
  • hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen

Bevillingskompetence i forhold til hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligger hos jobcenteret i bopælskommunen. Hjælpemidler kan bevilges som udlån eller tilskud.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Mere viden

Sektion om hjælpemidler ved Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR):

STAR - om hjælpemidler

Tema om handicap og beskæftigelse målrettet virksomheder, kommuner og personer med handicap:

Social - og Boligstyrelsens tema om handicap og beskæftigelse