Tilgængelighedsområdet

I det følgende gives en introduktion til tilgængelighedslovgivning vedrørende bebyggelse, trafik og færdsel samt webtilgængelighed.

Lovgivning og vejledninger vedrørende tilgængelighed i forbindelse med bygninger og byggeri findes i Bygningsreglementet, i specifikke SBI-anvisninger og i en stor mængde informations- og undervisningsmateriale, som er samlet på websitet Rumsans.dk.

Af Bygningsreglementets §48 vedrørende adgangsforhold fremgår det, at bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt frem til deres funktioner.
’Ved egen hjælp’ betyder, (jf. Bygningsreglementets vejledning i kommunernes stikprøvekontrol i tilgængelighed), at brugerne selv eller ved hjælp af et hjælpemiddel kan komme frem til, ind i og frem til funktionerne i en bygning, et opholdsareal eller et parkeringsareal. Der kan i henhold til vejledningen være tale om et samspil mellem hjælpemiddel og personlig hjælp.

SBI's tjeklister om tilgængelighed

Rumsans.dk

Vejdirektoratet har nedsat Vejlregelrådet, som skal bistå Transportministeren med udarbejdelse af regler, vejledninger og best practice mv. Vejregelrådet har nedsat en række vejregelgrupper bl.a. 'Vejregelgruppen Tilgængelighed for alle' som i 2017 udgav:

Håndbog. Færdselsarealer for alle - universelt design og tilgængelighed

Der er mulighed for at søge om anvendelse af alternativt sikkerhedsudstyr under transport, se:

Færdselsstyrelsen - Alternativt sikkerhedsudstyr til handicappede

En motordrevet kørestol bliver efter færdselsloven kategoriseret som et motordrevet køretøj, se:

Færdselsstyrelsen - Regler for en motordreven kørestol i trafikken 

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder, mobilapplikationer og andre webbaserede tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.

Information og alle funktionelle komponenter i brugergrænsen skal præsenteres for brugere på måder, de kan opfatte. Det betyder blandt andet, at læsning og navigation skal være muligt for brugere med funktionsnedsættelse, herunder brugere som benytter kommunikationshjælpemidler. Fx blinde, som bruger oplæsningsprogrammer, svagtseende, som bruger forstørrelsesprogrammer, og hørehæmmede, som har brug for tekstning af auditivt output.

Udvikling af hjemmesider og øvrige webapplikationer kræver indsigt i både tilgængelighedsprincipper og indsigt i funktionsnedsættelser og hjælpemidler.

Læs mere om lov om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Max Peder Jensen
Faglig konsulent