Projekter og kontakter i "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse"

Her kan du finde information om de enkelte projekter, der deltog i "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse", og se, hvem du kan kontakte for at høre mere om projekterne.

Satspuljeprojektet "Nye Veje til aktiviteter og ledsagelse"

Projektet omhandlede samvær og aktiviteter for voksne mennesker med handicap, der ikke kunne færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke opfyldte betingelserne for at blive visiteret til en ledsagerordning efter servicelovens § 97.

Formålet var at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer for mennesker med handicap. Dette havde til formål at borgerne havde mulighed for aktive, selvstændige liv samt øgede deres muligheder for inklusion i samfundet. Et krav var, at initiativerne skulle supplere de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne leverede som en del af deres kerneydelse.

Projektet kørte fra 2015-2017 og henvendte sig til kommuner, regioner, frivillige organisationer, fonde samt private organisationer med flere. 

Slagelse Open

Idrætsuge og efterfølgende idrætsaktiviteter med instruktører fra lokale idrætsforeninger. Trænerne fik en kort introduktion til idræt for udviklingshæmmede udøvere af Dansk Handicaps Idrætsforbund og Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

Slagelse Kommune. 

Oplevelsesgruppen Danmark Rundt

Weekendture og endagsture til steder og seværdigheder i Danmark, som borgerne havde ønsket og havde et særligt forhold til.

Københavns Kommune

Idræt for alle

Samarbejde med idrætsforeninger med aktiviteter for borgerne. En sundhedsskole for borgere med særlige behov, samt OL for mennesker med handicap som årlig begivenhed.

Struer Kommune.

Kulturbærerne

Kulturelle arrangementer af forskellig art, bl.a. koncerter, dukketeaterforestillinger, museumsbesøg mv., i samarbejde med det lokale kultur- og fritidsliv som frivillige.

Bornholm Regionskommune.

Frivillige som cykler

Indkøb af richshaw-cykler, inddragelse af frivillige og personale, der kunne tilbyde cykelture som en anderledes aktivitet for borgerne. Samarbejde med ”Cykling uden alder”.

Københavns Kommune.

Ferie-boligbyt

Lynghuset i København og Skansebakken i Vejle byttede boliger i ferien.

Københavns og Vejle Kommune.

Liv og Ledsagelse

Deltagelse i havnemiljøet og sommerferie/juleaktiviteter i Løgstør Havn. Turistforeningen i Løgstør og ældregruppen i Aalestrup bidrog til at realisere aktiviteterne.

Vesthimmerland Kommune. 

Relationer på tværs

Sommerferie med 7 borgergrupper til hhv. handicapvenlige sommerhuse ved Bork havn og "Slettestrand", som er et feriecenter, specielt indrettet til borgere med multihandicap. Fokus på opfølgning på nye relationer på tværs.

Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Projekt Sommerferie

Fokus på sanseoplevelser og relationer på sommerhusferie på Rømø. Deltagelse i aktiviteter, brug af frivillige fra lokalområdet og mulighed for privat besøg.

Kastaniebo, Tønder Kommune. 

De frivilliges vej til aktiviteter for mennesker med udviklingshæmning

Borgere med udviklingshæmning fik mulighed for at deltage i flere aktiviteter udenfor deres hjem ved at invitere frivillige til at deltage i og arrangere aktiviteter for målgruppen. Frivillige blev rekrutteret blandt andet gennem afholdelse af et stort idrætsarrangement.

Middelfart Kommune.  

Kolonihavehuset

I forbindelse med projektet blev der købt et kolonihavehus, som borgere med udviklingshæmning kunne bruge, og herved fik bedre mulighed for at danne et netværk med andre borgere og nærhed til de øvrige ejere af kolonihavehuse. Samtidig blev der igangsat aktiviteter i og omkring kolonihavehuset med fokus på inklusion, motion, sundhed og trivsel. 

Svendborg Kommune. 

Samvær og aktiviteter for borgere med multiple funktionsnedsættelser

Frivillige iværksatte, sammen med personale, aktivitetstilbud for personer med multiple handicap på tværs af boenheder, bl.a. hytteture, musikoplevelser, motorikudfordringer og aktiviteter med vand og snoezelrum. Kommunen ville skabe kontakt til frivillige, herunder studerende og pårørende, bl.a. gennem samarbejde med lokalforening fra LEV. 

Esbjerg Kommune. 

Kulturklub Herlev Kommune

Projektet stod for at oprette en kulturklub, hvor borgere med udviklingshæmning kunne mødes og danne netværk og være sammen på tværs af boenheder. På sigt også i et samspil med lokalområdet, frivillige borgere og det lokale foreningsliv. 

Herlev Kommune. 

Slip borgerne fri – nye sociale samværsaktiviteter for personer med handicap i Norddjurs Kommune

Der blev oprettet en social cafe ’Den Nye Café’ samt et herre- og et kvindenetværk, hvor borgere med handicap kunne mødes og danne nye sociale netværk. I cafeen var der fokus på madlavning og sundhed. Sigtet var, at borgerne, sammen og i samarbejde med frivillige aktører, bl.a. idrætsforeninger, fik øget mulighed og motivation for at deltage i det omgivende samfunds aktiviteter.

Norddjurs Kommune. 

Nye veje til interessebaserede fritidsaktiviteter

Projektet ville, gennem aktiviteter i lokalområdet og ved at etablere en tættere forbindelse til lokale foreninger og det eksisterende kultur- og fritidsliv, give borgere med udviklingshæmning øget mulighed for nye relationer på baggrund af fælles interesser. Aktiviteterne blev skabt i samspil med civilsamfundet, bl.a. via cykelture på ladcykler, sejlads, restaurantbesøg, fisketure mv.

Randers Kommune. 

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Tilbud om socialpædagogisk ledsagelse til en lang række aktiviteter, hvor studerende, praktikvejledere samt et korps af frivillige vil stå for ledsagelsen. Der vil være forskellige ture, rejseoplevelser og musikoplevelser med deltagelse af borgere og medarbejdere på tværs af boenheder.

Næstved Kommune.

Tæt samarbejde med frivillige, medarbejdere og borgere med udviklingshæmning

Projektet gennemfører et visionsseminar, hvor medarbejdere, frivillige og borgere med udviklingshæmning generere ideer til udvikling af nye modeller for ferie- og fritidsaktiviteter. Disse ideer afprøves på et efterfølgende højskoleophold for personer med udviklingshæmning. Erfaringerne herfra samles op på et evalueringsseminar og vil danne baggrund for fremtidige tiltag på området.

Langeland Kommune.

At mestre livet – til glæde for andre

Der etableres en cafe på et aktivitetscenter med fælles aktiviteter for personer med og uden udviklingshæmning. Foreninger og borgere på kommunes ældrecenter, skoler og andre institutioner kan også komme her og deltage i aktiviteter. Der vil desuden oprettes et kor/teatergruppe med deltagelse af personer med udviklingshæmning, som kan tage rundt og optræde på kommunes øvrige tilbud.

Holbæk Kommune.

Livsglæde og relationer

Projektet anvender nogle af redskaberne, der er udviklet i projektet Design af relationer, og vil inkludere og involvere borgerne i lokale kulturelle- og sundhedsrelaterede begivenheder. Brugen af værktøjerne rettes også mod at åbne botilbuddene op og invitere lokale gæster ind, eks. spejdere, sangklubben, dagplejerne, skolerne osv.

Skanderborg Kommune.

Ønsketure – nye veje til flere stærke relationer og unikke oplevelser

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Fredericia, Favrskov, Vejle og Kolding Kommune samt ULF Ferie – Udviklingshæmmendes Landsforbund. Der udvikles her nye ferieture og dagsudflugter for personer med udviklingshæmning med brug af frivillige fra ULF ferie og skabes mulighed for sociale relationer på tværs af boenheder i de fire kommuner.

Fredericia Kommune.

Med på holdet

Projektet skaber forbindelse mellem borgere, kommune og lokale foreninger. Sundheds- og kulturforvaltningerne samt medarbejdere på tilbud for personer med udviklingshæmning etablerer en idrætsdag med deltagelse af lokale foreninger og borgere med udviklingshæmning. På baggrund af erfaringerne fra idrætsdagen etableres der efterfølgende nye hold for personer med handicap i flere af de lokale foreninger.

Sønderborg Kommune. 

Fællesspisning og rejseklub

Projektet vil i tilknytning til projekt FRI-TID afholde fællesspisning og rejseklub med deltagelse af personer med hjerneskade. Frivillige og medarbejdere vil varetage opgaven på baggrund af input fra borgere, medarbejdere og frivillige. De frivillige vil blive klædt på til opgaven gennem to seminarer.

Aalborg Kommune.

Mødestedet Klubben

Mødestedet Klubben, der har åbent for personer med udviklingshæmning en hverdagsaften om ugen, udvides til også at have weekendåbent. Med udvidelsen sigtes der mod at give deltagerne flere valgmuligheder for aktiviteter og mulighed for samvær sig på tværs af boenheder. Det er også sigtet at inddrage frivillige i en række borgerrettede aktiviteter.

Morsø Kommune.

Cykeltur ud i lokalsamfundet - Slagelse

Borgere tilbydes ture i lokalsamfundet i kørestolscykel med frivillige cykelpiloter bag rattet. Borgerne får her mulighed for at møde nye mennesker, frisk luft og mange forskellige oplevelser og sanseindtryk. I forbindelse med projektet skabes et frivillighedsnetværk. 

Slagelse Kommune.

Fra jord og fjord til samvær og kultur

Borgerne i kulturelle aktiviteter og friluftsaktiviteter sammen med frivillige fra lokale foreninger. Borgerne bidrager desuden aktivt som frivillige til lokale arrangementer sammen med andre frivillige. 

Morsø Kommune.

Vi hjælper hinanden – på tværs af handicap

Projektet iværksætter en frivillige ledsage- og besøgsordning, hvor personer med (mindre) kognitive handicap hjælper andre med kognitive handicap med ledsagelse eller kommer på besøg. 

Guldborgsund Kommune. 

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse i bofællesskaberne

Med udgangspunkt i borgernes ønsker iværksættes nye ture, arrangementer, fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Frederikshavn Kommune. 

Med på holdet II

Med på holdet II bygger videre på Med på Holdet (se projekter 2016), der skaber forbindelse mellem borgere, kommune og lokale foreninger. Fokus i Med på holdet II er særligt på at integrere borgerne med udviklingshæmning i foreningernes arbejde gennem uddannelsesforløb, så borgerne kan indgå i foreningslivet som hjælpetræner eller bidrage som frivillig med andre opgaver.

Sønderborg Kommune.

Det Maritime Akademi

Projektet etablerer et maritimt akademi, der er en ’udeskole’, hvor undervisningen primært finder sted i et maritimt miljø inden for fiskeri, sejlads og miljø, og hvor naturen er rammesættende om undervisningen. Borgerne er tilknyttet forskellige beskæftigelses- og samværstilbud, og projektet giver mulighed for, at borgerne på tværs af tilbud kan opnå ny læring og oplevelser og danne nye sociale relationer.

Københavns Kommune.

"Re-think" af ledsagerordning i samarbejde med frie aktører

Projektet ønsker at nytænke ledsageordningen gennem brug af frivillige og vil desuden give øget mulighed for at inkludere borgerne i lokale foreningsaktiviteter. Herudover etableres der natur- og højskoledage gennem boligbytteordninger med andre bosteder og højskoler.

Odder Kommune.

Rend og hop

Der iværksættes i forbindelse med projektet en række nye aktivitets- og ferietilbud i samarbejde med frivillige og med sundhed og trivsel som omdrejningspunkt, fx løbe- og cykelklub, fitnesshold og livstilshøjskole.

Slagelse Kommune.

Én på opleveren

Gennem rekruttering og oplæring af frivillige planlægges og gennemføres der, i samarbejde med de frivillige, nye aktiviteter for borgerne på en række botilbud inden for temaerne: sport, musik, natur og kultur. 

Aalborg Kommune.

Overnatning i shelters

Projektet vil afklare om overnatning i shelters har værdi og interesse for borgere med omfattende støttebehov. 

Varde Kommune.