Generelle erfaringer fra bosteder

Fælles for projekterne under "Nye veje" var, at de havde ønsket at give voksne med handicap nye muligheder for aktiviteter, der lå ud over dem, som bo- og dagtilbuddene kunne tilbyde.

Projekterne, der fik tilsagn om at deltage i projekt "Nye veje", fordelte sig over hele landet, og der var mange forskellige aktiviteter i gang.

Der var en række tværgående erfaringer fra projekterne, som er relevante at være opmærksom på, når initiativer, der skal skabe nye veje til aktiviteter og ledsagelse, bliver startet op. Erfaringerne stammer fra borgere, frivillige og diverse kommunale medarbejdere, som deltog i de forskellige initiativer. Nogle af de gode erfaringer, der gik igen, var, at: 

 • Borgere deltog i nye aktiviteter
 • Der blev skabt relationer og gevinster på tværs af kommunen
 • Borgere og frivillige fik nye oplevelser og nye fællesskaber
 • Borgere blev inddraget og var med til at sætte dagsorden
 • Personale oplevede mere trivsel og arbejdsglæde
 • Pårørende var glade og positive.

Projekterne gav nye oplevelser og fællesskaber

Borgerne gav udtryk for, at det var spændende og sjovt med nye oplevelser. Det var dejligt at gøre noget sammen med andre, få nye og stærkere relationer eller genopfrisket relationer, som de ikke havde haft mulighed for at holde ved lige.

Mange af projekterne havde lavet aktiviteter på tværs af centre og botilbud, og nogle også på tværs af kommuner. Det gav mulighed for samvær med andre borgere med udviklingshæmning end dem, som borgeren bor sammen med.

Borgerne indgik også i relationer med frivillige i de projekter, der gjorde brug af frivillige. Og flere borgere oplevede at få flere relationer til lokalsamfundet, ved at de deltog i lokale aktiviteter og foreningslivet.

Borgerne var med til at sætte dagsordenen

De fleste borgere nød tydeligt nærværet og den særlige opmærksomhed, som de fik i løbet af projektet. De borgere, der havde et sprog, efterspurgte lignende aktiviteter efterfølgende.

En del af projektets opdrag var, at der skulle lægges vægt på selvbestemmelse og indflydelse for borgerne. De borgere, der var i stand til det, bød flere steder ind med forslag til oplevelser, ture og rekruttering af frivillige.

I forbindelse med mange af aktiviteterne oplevede flere borgere, at de fik nye sociale og praktiske kompetencer, som gjorde dem i stand til at være med til at træffe fremadrettede beslutninger om, hvilke aktiviteter de gerne ville deltage i.

Flere peger dog også på, at de projektdeltagere, der havde svært nedsat funktionsevne, havde svært ved at udtrykke, hvilke aktiviteter de ønskede at deltage i, selvom de stiftede bekendtskab med flere forskellige aktiviteter i løbet af projektperioden.

Personalet oplevede øget arbejdsglæde og samarbejde på tværs

Personalet syntes i flere tilfælde at de lærte borgerne bedre at kende, og flere fik nye kollegiale relationer på tværs af tilbud. Dette inspirerede også personalet til at gøre ting anderledes, og de overførte disse erfaringerne til hverdagen efter endt projekt.

Personalet gav i det hele taget meget positive tilbagemeldinger og berettede om større arbejdsglæde. Flere meldte også om højt engagement blandt medarbejderne, samt stor motivation og trivsel bland dem der deltog i aktiviteterne. Dog krævede det nogle steder en stor indsats i starten for at sikre opbakning og støtte til projektet blandt personalet.

Mange medarbejdere fik blik for, at det godt kunne lade sig gøre at komme ud til flere arrangementer med borgerne, når de, fra botilbuddets og forvaltningens side, gjorde plads til, at ledere og medarbejdere tænkte kreativt og samarbejdede på tværs.

Gode tilbagemeldinger fra pårørende

Også pårørende til borgere, der deltog i projektet, gav positive tilbagemeldinger. I nogle tilfælde havde de pårørende mødt projektet med skepsis, men efter informationsmøder og opfølgende møder, var de meget glade og positive overfor en gentagelse af aktiviteten.

Projekterne har gjort sig mange erfaringer i processen, som kan være til hjælp for andre, der skal i gang med at arbejde med nye veje til aktiviteter og ledsagelse for voksne med handicap. 

 • Uanset karakteren af projektet er der forhold, der går igen på tværs af projekterne, og som projektdeltagerne opfordrer andre til at være opmærksomme på, hvis de vil gennemføre lignende aktiviteter:
 • Udnævn / ansæt en tovholder eller projektleder. 
 • Det kan være vigtigt, at projektkoordinatoren kender lokalområdet og kulturinstitutionerne/foreningerne, og at disse bliver forberedt godt på, hvad det er for en målgruppe. 
 • Sørg gerne for, at projektkoordinatoren har mulighed for sparring med de pædagogiske medarbejdere vedr. målgruppens behov og praktiske forhold vedr. afvikling af arrangementerne. 
 • Sørg for en synlig ledelse hele vejen igennem med klare ledelsesroller – prioritering af personaleressourcer, overordnet planlægning og gennemførsel af projektet. 
 • Inddrag gerne personalet allerede fra ansøgnings- og idéfasen. Sammensæt fx planlægningsgruppen bredt, så der skabes medejerskab til projektet i hele organisationen.
 • Nedsæt gerne en projektgruppe, der kan samarbejde om at lave arrangementer, der egner sig til målgruppen, har en tilpas varighed, ligger på et passende tidspunkt af dagen osv.
 • Det er en god ide aktivt at inddrage de borgere, der er i stand til at være medbestemmende, i planlægningen af aktiviteterne.
 • Sæt god tid af. Det kræver hurtigt meget tid af alle personalegrupper, da der også vil blive brugt tid på møder, informationsmøder, logistik mv. 
 • Find gerne en eller flere nøglepersoner at samarbejde med – det være sig i andre forvaltninger, foreninger eller på andre tilbud – der har kontakter og kendskab til det nye område, projektet bevæger sig ind på.
 • Overvej implementeringen allerede i planlægningen af projektet. Flere projekter har været rigtig gode til at videreudvikle og implementere aktiviteterne permanent, og har skabt en fast organisering omkring det.
 • Det kræver meget (detaljeret) planlægning og samarbejde mellem de forskellige tilbud på handicapområdet.
 • Sørg for, at personalet er motiveret til at yde en stor indsats for at borgerne kan komme afsted til de forskellige arrangementer.
 • Fælles for stort set alle er, at de peger på, at planlægningen og tiden er altafgørende. For at projektet bliver en succes, kræver det, at der bliver afsat tid og de rette medarbejdere til at planlægge, koordinere og styre logistikken.