Ønsketure for mennesker med handicap

”Vi tager på tur uden alle begrænsningerne og forbeholdene, og vi bliver trukket ud af hverdagen og møder nye perspektiver og nye mennesker”.
Sådan lød beskrivelsen af det samarbejde om Ønsketure, som 4 kommuner havde med ULF Ferie. Resultatet blev nye typer af ferieture og dagsudflugter for personer med udviklingshæmning.

En ballonfestival, kirkekoncert, bowling, en tøseaften og tur til Ree Park med overnatning i telt. Det var nogle af de ture, som ULF Ferie og kommunerne arrangerede gennem samarbejdet om Ønsketure.

Samarbejdet gav nye muligheder for at lave gode ture på tværs, hvor borgere fra forskellige kommuner og frivillige med og uden udviklingshæmning kunne danne positive relationer, møde nye og gamle bekendte og få gode oplevelser i selskab med andre.

Formålet med Ønsketure er, at borgere med udviklingshæmning fra forskellige kommuner bringes sammen, får nye muligheder for at leve selvstændigt og får gode oplevelser i selskab med andre.

I et ligeværdigt samarbejde udvikles nye fællesskaber blandt borgere og frivillige med og uden udviklingshæmning gennem ferier, udflugter og dagsarrangementer. 

Samarbejdet imellem kommunerne skal også medvirke til inspiration og samarbejde på tværs, og herigennem endnu bedre aktiviteter og ture samt et styrket fællesskab for personer med udviklingshæmning.

Hovedelementerne i Ønsketure består af: 

  • Udvikling af ferie- og udflugtskatalog i samarbejde med borgere og frivillige med og uden udviklingshæmning. 
  • Formidling af ferie- og udflugtskataloget til borgergruppen.
  • Rekruttering af frivillige til turene gennem ULF Ferie.
  • Planlægning af turene, herunder møde med frivillige.
  • Afholdelse af turene.

Sådan gør I:

Udvikl et ferie- og udflugtskatalog 

Første opgave består i at udvikle et ferie/udflugtskatalog. Det sker i samarbejde med borgere og frivillige med og uden udviklingshæmning.

I projektgruppen afholdt man en workshop, hvor borgere, frivillige og medarbejdere deltog. Her kom der rigtig mange gode ideer til, hvilke ture man kunne tænke sig at komme på. Så blev der afholdt møde i projektgruppen, hvor man så på, hvilke ture der var mulighed for at tage på, og hvem der skulle være vært for hvad. 

På baggrund af projektgruppemødet blev der udarbejdet et ferie/udflugtskataloget, hvor de forskellige ture blev stillet pænt og kreativt op. 

Medarbejdere videreformidler ferie- og udflugtskataloget

Engagerede medarbejdere med daglig kontakt til borgerne er en vigtig brik i at gennemføre det næste trin. For det er medarbejderne, der motiverer borgerne til at deltage og sikrer, at borgerne kommer afsted.

Rekrutter frivillige via ULF Ferie eller kommunen selv

Frivillige, der kan deltage på de forskellige ture, skal engageres. Det kan fx ske via ULF Ferie, der har stort kendskab til at engagere frivillige og som allerede samarbejder med frivillige ift. både Ønsketure og ULF Feries rejser i det hele taget.

Som kommune kan man også selv finde frivillige. Nogle af disse frivillige kan være borgere med udviklingshæmning, der har et højt funktionsniveau. 

Planlæg turene med skiftende værter

Op til selve turen er der en del praktisk/organisatorisk arbejde for værtskommunen. De 4 projektkommuner har i samarbejdet haft værtsrollen på skift. Værtsrollen drejer sig fx om at holde styr på tilmeldinger, betaling, hvilke spisesteder man skal på, bestilling af billetter, arrangere transport med mere. 

Forud for selve dagen(e) arrangeres der et møde med den/de frivillige, hvor der samstemmes ift. forventninger og laves opgave- samt rolleafklaring. 

Afholdelse af turene

Så oprinder dagen, hvor turen afholdes, og her kan man forvente alle former for uventede udfordringer og praktiske barrierer, der som regel kan løses i samarbejde med frivillige og borgere. Forvent også masser af morskab, gode oplevelser og nye venskaber.

I projektgruppen ville man gerne have arbejdet mere med 1-2-3 ordningen, hvor borgerne først kom på en mindre tur med hinanden, og derefter på en længere tur samt evt. flere derefter.

Det var svært at nå at få til at fungere i praksis, pga. en kort tidsramme, men man synes stadig, at ideen er god, da det giver borgerne, personale og de frivillige mulighed for at opbygge erfaring med ture på tværs for denne borgergruppe og give mod på længere ture.

Flere ture vil desuden betyde større mulighed for igen at møde andre fra tidligere ture, og herigennem opnå genkendelsens glæde og skabe bedre mulighed for fællesskaber.

Sådan var projektet organiseret

De 4 kommuner og ULF Ferie dannede en projektgruppe med møder ca. hver 2. måned for at følge op og planlægge. Deltagerne i projektgruppen var en projektleder fra hver af de deltagende kommuner og fra ULF Ferie.

Medarbejderne på støttetilbuddene har en stor rolle ift. at skabe forandringer og få tingene til at ske, for de er det direkte bindeled til borgeren og kan formidle informationer frem og tilbage samt styrke borgerens motivation for deltagelse i aktiviteter.

En projektleder fra en kommune har haft god succes med, efter hvert projektgruppemøde, at afholde et ”under-projektgruppemøde” med nøglepersoner fra støttetilbud i kommunen. Møderne har bidraget til at holde medarbejderne orienterede og engagerede. 

Projektets styregruppe bestod af forvaltningschefer. Der blev holdt 3 styregruppemøder i løbet af projektperioden. I implementeringen af projektet har det været vigtigt med opbakning hele vejen op i organisationen, og styregruppemøder har bidraget til dette og til, at forvaltningschefer er blevet opdaterede på de igangsatte tiltag. 

De 4 kommuner var på skift værter for de afholdte ture. Som vært står man for den overordnede og praktiske organisering af turen. Fremadrettet vil det være ULF Ferie, der har værtsrollen ved alle aktiviteterne, så al planlægning foregår der. Det vil lette tingene, da der har været mange ind over planlægningen fra forskellige steder. På den positive side har det været meget sjovt og lærerigt at prøve at have værtsrollen.

I ULF Ferie har man haft frivillige personer med og uden udviklingshæmning til at hjælpe på de forskellige ønsketure. De frivillige fra ULF fortæller, at ”alle kommer glade hjem fra turene”, og ”….man kører hjem med et smil, som man ikke rigtigt kan skrue af”! 

På forskellige Ønsketure har de frivillige haft mange gode oplevelser. De er begge meget begejstrede over at tilbringe tiden på turene sammen med deltagerne. Deres råd til andre mulige frivillige er: Bare prøv at tage med – det skal opleves! 

Som frivillig kan man tale ligefremt og hjælpe til efter behov. Det er også de frivillige, der har muligheden for at gøre tingene mere hyggelige, så det hele ikke skal handle om det praktiske – og måske tænker de frivillige nogle gange lidt anderledes end personalet, der omgås borgerne hver dag og er uddannet til det, siger de frivillige.

Man tænker måske lidt ud af boksen, og kan finde på nye ideer og nye måder at gøre tingene på. De frivillige imellem udvikler også et godt fællesskab. 

Personalets erfaringer med Ønsketure

De kommunale projektledere og projektleder fra ULF Ferie fortæller, at når man går sammen med flere kommuner og i samarbejde med ULF, så kan man få tingene til at ske på en anden måde, bl.a. fordi man er flere om at hjælpe hinanden og give hinanden opbakning og gode ideer.

Man har mulighed for at udvikle nye ture, og medarbejderne får lov til at være lidt mindre praktiske – alt går ikke op i planlægning, bl.a. fordi kommunerne skiftes til planlægning, og fordi der er frivillige med på turene.

Med hjælp fra de frivillige er der større mulighed for, at borgerne i højere grad kan opleve borger-til- borger-kontakt eller borger-til-frivillig-kontakt, fortæller projektlederne.

Projektlederne fortæller også, at deltagerne får mulighed for at møde nogle fra andre kommuner, som de har mødt før, og den genkendelse har været fantastisk – det giver et nyt perspektiv at møde nye mennesker og borgerne udvikler sig med nye mennesker og i nye rammer.

  • Forandringer tager tid, og her er der tale om ændring af et mindset hos med-arbejderne. Det kræver direkte involvering samt inddragelse af nøglemedar-bejdere.
  • Inddrag borgerne i processen med udarbejdelse af et katalog, så borgerne også vil synes, at aktiviteterne er sjove og interessante.
  • Engagerede medarbejdere fra botilbuddene er vigtige for at føre tingene ud i livet. Sørg for at ”tænde op” under de medarbejdere, der har direkte borger-kontakt. Involvér dem i de forskellige processer og gør turene meningsfulde for dem også.
  • Har man mulighed for at samarbejde med ULF Ferie og deres frivillige, kan det lette meget af det praktiske/organisatoriske arbejde.