Vi hjælper hinanden - på tværs af handicap

Frivillige borgere med ressourcer og lyst var besøgsven/ledsager for borgere med udviklingshæmning i et projekt i Guldborgsund. Projektet hjalp borgere til at danne fællesskaber og til at deltage i flere aktiviteter i det lokale miljø.

Vi vil gerne have, at projektet kan være med til at løse problematikken omkring ensomhed og isolation i egen bolig, og at projektet fremmer empowerment hos dem, der deltager – følelsen af, at jeg kan være noget for et andet menneske, og at det giver mig glæde.

Dette var et af ønskerne for, hvad der skulle komme ud af projekt Vi hjælper hinanden.
Guldborgsund Kommune arbejdede med at bringe borgere, der har et handicap sammen, så de i fællesskab kunne komme i gang med flere sociale aktiviteter. 

En meget succesfuld kick-off dag blev holdt for de frivillige med rollespil, undervisning og hygge. Efter denne dag blev borgere med handicap, som havde ressourcer og lyst, frivillige og matchet med borgere med et handicap, som gerne ville have en besøgsven/ledsager. 

Formålet med Vi hjælper hinanden er at hjælpe borgere med handicap i en kommune med at danne venskaber og fællesskaber. Borgere med handicap, som har ressourcer og lyst til at gøre noget for andre mennesker med handicap, der føler sig ensomme og isolerede, deltager sammen i forskellige sociale aktiviteter.

Borgere med handicap fungerer således som ledsager eller besøgsven og danner bro ind i lokalsamfundet for borgere med et mere indgribende handicap.

Hovedelementerne i Vi hjælper hinanden – på tværs af handicap består af at:

  • Rekruttere frivillige, bl.a. igennem et godt informationsmateriale
  • Udarbejde aftaleskabelon for ledsage- og besøgsordninger – der skal være klare retningslinjer
  • Afholde informationsaktiviteter, hvor frivillige klædes på til opgaven, fx kick-off med undervisning, lege, rollespil m.m
  • Finde borgere, der gerne vil have en ledsager/besøgsven. Husk at vurdere, hvordan borgeren kan indgå i aftale om besøgsven/ledsager
  • Matche borgeren med en frivillig
  • Følge op med forskellige aktiviteter (snak med den frivillige og borgeren og organiser fx fællesaktiviteter for alle frivillige og borgere).

Sådan gør I:

Rekrutter og uddan frivillige

Første opgave består i at udvikle et godt informationsmateriale, som kan gøre mulige frivillige nysgerrige på at blive ledsager/besøgsven. Brug også jeres kendskab til borgere med udviklingshæmning i kommunen, når I skal finde frivillige. Der afholdes en kick-off dag for de frivillige, hvor gode elementer i dagen kan være at:
- Undervise i, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal/må gøre.
- Inddrage de frivillige i processen.
- Spille rollespil, hvor man træner forskellige ting, fx det første møde med en ny borger.
- Lege, hygge og sammenhold, hvor man motiverer og har det sjovt. 

Vigtigt med et godt match af besøgsven/ledsager og borger 

Der skal findes en frivillig til hver borger (hvis det er muligt), men matchet skal være rigtigt. I den proces kan der fx udarbejdes spørgeskema til både frivillige og borgere, hvor man kan spørge ind til, hvad de kan lide/ikke kan lide, hobbyer/interesser, om de helst vil tale med en af samme køn eller alder, om rygning er et problem med mere.

Følg op på besøgene

Tag med ud på 1 eller 2 besøg, og vurder, om det er et rigtigt match. Støt op omkring de frivillige og hjælp med at løse diverse udfordringer.

Støt frivillige i at mødes med hinanden

De frivillige kan også få meget ud af initiativet, udover at borgerne får mulighed for at danne nye relationer og venskaber og bliver støttet i at optage nye aktiviteter. Det kan være godt at støtte de frivillige i at mødes med hinanden, så de kan danne et netværk og tale med hinanden om deres oplevelser.

Afhold seminarer

I kan afholde projektseminarer/workshops og fællesarrangementer, både for frivillige og borgere, både for at holde gejsten og for at skabe god stemning og hygge.

Lav et digitalt katalog

Lige nu er Guldborgsund i gang med at få lavet et digitalt katalog, hvor man kan lægge forskellige ting ind, fx melde sig til aktiviteter (aktiviteter, som besøgsvennerne selv arrangerer), se små film om, hvordan et besøg kan se ud, melde sig som ledsager med mere.

Sådan var projektet organiseret

Guldborgsund Kommune har afholdt styregruppemøde med den nedsatte styregruppe for at fordele opgaver, lave en tidsplan og planlægge kick-off dagen for frivillige. Der afholdes opfølgende og planlæggende styregruppemøder ca. 1 gang om måneden.

I styregruppen indgår: projektleder, 2 tovholdere, formand for handicapråd og pårørenderåd og 2 borgerrepræsentanter (frivillige), hvoraf 1 er repræsentant for medborgerrådet.
1 projektleder, der overordnet styrer alle aktiviteter.

Derudover er der i Guldborgsund 2 tovholdere, der bl.a. rekrutterer frivillige ledsagere/besøgsvenner og borgere og udformer aftaler. Tovholderne er også dem, der har al borgerkontakten. Tovholderne har mødtes 1 dag om ugen. I opstartsperioden har tovholderne brugt ca. 8 timer om ugen på projektet.

De frivillige er blevet rekrutteret via de personlige kontakter, som tovholderne har. Borgere rekrutteres ud fra personligt kendskab eller ved at tage ud i botilbud og snakke med personale og borgere. Disse besøg skal planlægges forud. Det er en fordel med et forudgående kendskab til frivillige og personale på botilbud, så I lettere kan følge op på, hvordan det går.

Frivillige besøgsvenners erfaring med Vi hjælper hinanden

”Det er nok noget af det bedste, der er sket i mit liv i mange år – altså, arbejdsmæssigt, sådan som frivillig”. De frivillige besøgsvenner fortæller, at de har hørt om projektet fra deres kontaktpersoner/pædagoger. Dét, der lød spændende, var især, at man kan komme ud og gøre noget for andre mennesker. En kommentar var: ”Hvorfor er I ikke gået i gang med det noget før!”

Temadagen (kick-off) var en rigtig god dag, hvor alle fik gode informationer og havde det sjovt og hyggeligt. Man fik ting at vide, som man aldrig selv havde tænkt over. Man skal fx huske at være til stede med sin besøgsven, og ikke sidde med mobilen og være på Facebook. Man skal også være opmærksom på, at mennesker er forskellige og kan have forskellige interesser osv. Det kan godt tage lidt tid, før man lærer hinanden at kende.

Som besøgsven kan man lave forskellige ting. Nogen gange drikker man kaffe og spiller spil eller strikker. Man kan også gå ud og spise, se en film eller hjælpe med noget på computeren.

Personalets erfaringer med Vi hjælper hinanden

Personerne, der har arbejdet med projektet i Guldborgsund, håber, at projektet kan igangsætte en holdnings/kulturændring, hvor de i højere grad hjælper hinanden, med små og store ting. Følelsen af at hjælpe hinanden og gøre noget sammen har en stor betydning. 

Mange borgere vil gerne gøre en forskel for andre, og det giver projektet mulighed for. Noget af det, der har fungeret rigtig godt er kick-off dagen, hvor det at lave rollespil gav stor begejstring. Også processen omkring matchning, fx med spørgeskemaer, og selve besøgene har fungeret rigtig godt. 

Som udgangspunkt skal det hele handle om noget, der er godt, og noget, hvor man planlægger efter succeser, så der kommer positive oplevelser ud af det.

  • Borgere melder sig ikke nødvendigvis frivilligt via personale og andre. Find borgere, hvor man kan sige: ”Jeg kan se, at du har noget at byde ind med, ville det være spændende for dig?”
  • Vær opmærksom på, hvordan man matcher borger med frivillig – det skal være et godt match
  • Planlægningsarbejde med mere gør, at det kan være tidskrævende for dem, der organiserer, særligt i opstartsperioden.