Kriminalpræventive sociale indsatser

Her finder du "Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning – lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser".

Med virkning fra 1. juli 2013 blev der indført et kapitel 24 a i serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

I 2018 er der sket lovændringer på området, idet der er vedtaget nye indgrebsmuligheder i servicelovens kapitel 24 a om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Socialstyrelsen har derfor udgivet en ny og opdateret håndbog til fagpersoner, der arbejder med målgruppen.

Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning - lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser

Håndbogen har fokus på:

  • Den lovgivning, der regulerer indsatsen overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven.
  • Det kriminalpræventive sociale arbejde. Der gives eksempler på socialpædagogiske indsatser og på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre.
  • Systematisk vurdering af risiko for fornyet kriminalitet.

Midlertidig ordning for tilbagekaldelse af udgangstilladelser for domfældte med udviklingshæmning

Regeringen ønsker at justere reglerne vedr. afgørelser om udgangstilladelser, så der bliver mulighed for, at boformer for domfældte med udviklingshæmning kan træffe afgørelser om tilbagekaldelse af udgangstilladelser.

Indtil en justering af reglerne er vedtaget, er der etableret en midlertidig ordning for tilbagekaldelse af afgørelser om udgangstilladelse truffet efter bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret.

For nærmere information herom henvises til vejledning til ledere og medarbejdere på tilbud for domfældte med udviklingshæmning om en midlertidig ordning for tilbagekaldelse af udgangstilladelser.

Hvis en boforms leder nægter udgang af hensyn til retssikkerheden, skal det noteres i protokollen med en udførlig begrundelse. En sådan beslutning om at tilbagekalde en udgangstilladelse er en afgørelse og skal derfor træffes af den myndighed, som har givet tilladelsen.

På boformer, som er en del af kommunes egen forvaltning, kan kommunen delegere afgørelseskompetencen efter udgangsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, til boformens leder. Hvis kommunalbestyrelsen har delegeret afgørelseskompetencen til lederen af en boform, kan denne træffe afgørelse om en ændret udgangstilladelse, sådan at en udgang uden ledsagelse i stedet kan gennemføres med ledsagelse, hvis dette er forsvarligt i den konkrete situation.

Afgørelser om udgang, der er truffet af boformens leder, kan påklages til den kommunalbestyrelse, som har delegeret afgørelseskompetencen.

Relevante links 

Serviceloven: LBK nr 1287 af 28/08/2020 kan findes på www.retsinformation.dk 

Lov om ændring af lov om social service - Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger: LOV nr. 221 af 20/03/2018 kan findes på www.retsinformation.dk

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelser efter servicelovens kapitel 24 a 

Vejledning til ledere og medarbejdere på tilbud for domfældte med udviklingshæmning om en midlertidig ordning for tilbagekaldelse af udgangstilladelser.