Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning - lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser

Socialstyrelsen2018

Socialstyrelsen har opdateret og samlet to tidligere håndbøger om domfældte med udviklingshæmning. Få indblik i den lovgivning, der regulerer området, og om den kriminalpræventive sociale indsats til sigtede og dømte borgere med udviklingshæmning.

Denne håndbog er opdateret med seneste lovgivning og erstatter ”Sigtede og domfældte med udviklingshæmning under kommunalt tilsyn – en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer” (2010) og ”Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats – til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende (2014).

Håndbogen har overordnet to formål. Det ene er at give et samlet overblik over den lovgivning, der regulerer indsatsen overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven.

Håndbogens andet formål drejer sig om det kriminalpræventive sociale arbejde. Bogen beskriver konkrete, socialpædagogiske indsatser og giver eksempler på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre. Der gives også eksempler på systematiske metoder til vurdering af risikoen for, at en borger begår ny kriminalitet. 

Målgruppen for de indsatser mv., der beskrives i håndbogen, er sigtede eller domfældte personer med udviklingshæmning, som er dømt til tilsyn eller anbringelse i socialt regi, uanset om de er anbragt på tilbud, der drives af kommuner, regioner eller af private leverandører, som er godkendt efter servicelovens § 108.

Håndbogen henvender sig især til ledere og medarbejdere ved de sociale myndigheder og på boformer, som varetager opgaver i relation til målgruppen. Håndbogen kan desuden være relevant for tilsynsførende, værger, bistandsværger, forsvarsadvokater, anklagemyndighed, domstole, politi m.fl.

Bemærk, at udgivelsen er revideret i juni 2021.


 
Hent publikationen