Konsekvenser af stalking

At blive udsat for stalking kan have fysiske, psykiske, økonomiske og sociale konsekvenser. Det gælder både, mens stalkingen står på, og efter den er ophørt.

Danske og internationale undersøgelser finder, at stalking påvirker både den, der udsættes for stalking og dennes netværk, herunder i særdeleshed personens børn.

Stalking fungerer som en trussel, der hele tiden er til stede. Uvisheden om hvornår, hvor og hvad stalkingen vil indebære næste gang, betyder, at den kvinde eller mand som udsættes for stalking, har svært ved at føle sig sikker. Uforudsigeligheden og den konstante mulighed for chikane og overvågning kan medføre følelser som afmagt, anspændthed og stress hos personen, som bliver udsat for stalking.

Stalkingforløb kan være alvorlige og voldsomme både i tilfælde, hvor parterne er fremmede for hinanden, bekendte, eller har haft en tidligere intim relation.

Konsekvenser for personer udsat for stalking

Ligesom for personer udsat for andre typer af vold kan personer, som udsættes for stalking, bl.a. opleve følgende konsekvenser:

  • Angst/frygt
  • Depression og PTSD
  • Social isolation og mistillid over for nye mennesker (især i forhold til at indgå nye kæresteforhold)
  • Hukommelsestab og hovedpine
  • Søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær
  • Behov for bl.a. medicin, psykolog og flytning
  • Sygefravær/vanskeligheder med at passe et arbejde

Mange personer, som udsættes for stalking, har svært ved at få dagligdagen til at fungere herunder fx at passe deres arbejde eller at mestre forældrerollen, både mens stalkingen står på, og når den er ophørt. Personer, udsat for stalking, kan således være mærket længe efter stalkingens ophør.

For nogle er stalkingen af så voldsom karakter, at der kan være behov for navne- og adressebeskyttelse samt hemmeligt telefonnummer eller at bo midlertidigt hos venner/familie eller på krisecenter. Derudover kan stalkingen også for nogle have den konsekvens, at de må skifte arbejde og bopæl permanent.

Stalking kan således medføre ændrede rutiner i hverdagen og en følelse af at miste tryghed og frihed både i det offentlige og private rum.

Kilder: 

Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse (Jørgensen 2013) (pdf) 

Stalking i Danmark. En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov (Helweg-Larsen et al. 2013) (pdf)

Senest opdateret 26-09-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her