Samarbejdsmodellen

Ofte er der flere aktører involveret i indsatsen for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Derfor er der udviklet en model, der skal sikre samarbejdet, så borgerne modtager en koordineret indsats.

Samarbejdsmodellen skal styrke samarbejdet mellem kommunen og de private og frivillige tilbud, der er involveret i indsatser for socialt udsatte grønlændere i Danmark.
 
Formålet er  at sikre, at socialt udsatte grønlændere, voksne såvel som børn, modtager en målrettet og koordineret social indsats. Herunder også, at de specialiserede indsatser koordineres med den almene sociale indsats.

Hvad skal der opnås med samarbejdsmodellen?

Der er opsat en række målsætninger for arbejdet med samarbejdsmodellen. Disse mål er, at:

  • Borgeren er inddraget i alle beslutninger i sin egen sag.
  • Aktører, der er involveret i indsatsen for socialt udsatte grønlændere, har let adgang til viden om relevante tilbud ,og hvordan indsatsen er organiseret.
  • Der er tydelige kommunikations- og informationsveje i samarbejdet, således at borgere og involverede aktører ved, hvem der skal kontaktes og hvordan.
  • Der er klare arbejdsgange, tydelig rollefordeling samt entydig placering af handleansvar mellem de involverede aktører.
  • Der er fælles viden om og accept af den konkrete indsats for borgeren.
  • Der samarbejdes med relevante aktører ved behov. 

Hvad er samarbejdsmodellen?

Samarbejdsmodellen er opdelt i to niveauer:

  • Den overordnede ramme, der beskriver samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige aktører.
  • Samarbejdet i de konkrete borgerforløb, der har fokus på rolle- og ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og indsatser i de enkelte borgerforløb.

Den overordnede ramme har til formål at skabe et samlet overblik over den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere i kommunen og består af viden om organisering af indsatsen, kommunikation, planer og arbejdsredskaber samt en oversigt over relevante tilbud i kommunen.

Rammen for samarbejdet i de konkrete borgerforløb består af to elementer: en tovholderfunktion samt nogle opmærksomhedspunkter til samarbejdet. Disse elementer skal understøtte et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb.

Samarbejdsmodel for indsatsen for udsatte grønlændere i Danmark 

Samarbejdsmodellen er afprøvet i forbindelse med "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016" i   Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. 

Socialt Udviklingscenter SUS har udviklet modellen og ydet løbende processtøtte og sparring til de fem projektkommuner og de private og frivillige tilbud, der har været med. 

Senest opdateret 12-11-2018

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Vil du vide mere?

SFI, Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har alle skrevet rapporter om udsatte grønlændere i Danmark.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her