Kommunernes indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

For at voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen kan få den hjælp og støtte, de har behov for, er det afgørende, at kommunale fagpersoner kender de lovgivningsmæssige rammer, kan agere hensigtsmæssigt i mødet med borgeren og kan henvise til relevante tilbud.

Mange borgere med senfølger efter seksuelle overgreb kommer i løbet af deres liv i kontakt med kommunen for at få hjælp og støtte til at håndtere de forskellige udfordringer, et liv med senfølger kan indebære.

Hvis senfølgerne ikke opdages, og der ikke tages højde for dem i den kommunale indsats, kan det hindre, at indsatsen får den ønskede virkning, og at borgeren får den rette hjælp og støtte.

Derfor er det afgørende, at kommunale fagpersoner, der møder voksne med senfølger i deres arbejde, ved hvilke muligheder og forpligtelser serviceloven rummer, hvad de skal være opmærksomme på i samarbejdet med borgeren og hvilke tilbud der findes på området.

Servicelovens rammer

Kommunerne har ansvar for at hjælpe borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Den forpligtelse gælder også for personer, der har behov for støtte på grund af deres senfølger.  

Det indebærer, at kommunen skal tilbyde gratis rådgivning og hjælp til at understøtte den enkeltes mulighed for at udvikle sig og forbedre sin livssituation, hvis vedkommendes senfølger vurderes at have medført fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Kommunen kan også yde forebyggende omsorg og støtte til borgere i risiko for at udvikle sociale problemer eller funktionsnedsættelse. Endelig kan kommunen tilbyde hjælp af behandlingsmæssig karakter, herunder fx psykologisk, psykoterapeutisk, sygeplejemæssig, fysio- og ergoterapeutisk, specialpsykiatrisk eller tandplejemæssig behandling.

Voksne med senfølger kan få hjælp efter en række paragrafer i serviceloven, herunder bl.a.:

  • § 12 (rådgivning)
  • § 82 a, b & d (tidlig forebyggende indsats, som varetages enten af kommunen eller frivillige sociale organisationer)
  • § 85 (socialpædagogisk støtte)
  • § 99 (støtte- og kontaktperson)
  • § 101 (rusmiddelbehandling)
  • § 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter)
  • § 103 (beskyttet beskæftigelse)
  • § 104 (aktivitets- og samværstilbud)
  • § 107-110 (botilbud).

Viden og værktøjer til dig som fagperson

For at du som kommunal fagperson kan hjælpe og støtte mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, er det afgørende, at du har en grundlæggende viden om, hvad senfølger er, og hvordan du kan agere hensigtsmæssigt i mødet med borgeren.

I Socialstyrelsens håndbog kan du læse mere om, hvad senfølger efter seksuelle overgreb er og finde faglige råd og inspiration til, hvordan du som kommunal fagperson kan hjælpe og støtte senfølgeramte på en hensigtsmæssige måde. Du kan fx læse om, hvad du som kommunal fagperson kan gøre før, under og efter et møde med en borger, som du enten har en formodning om eller ved har senfølger. Hent håndbogen til fagpersoner på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Senfølger efter seksuelle overgreb – En håndbog til kommunale fagpersoner

Du kan desuden læse mere om målgruppens behov på Social- og Boligstyrelsens vidensportal.

Målgruppens behov

Henvisningsmuligheder 

Hvis du som fagperson har en formodning om, at en borger har senfølger, kan det være relevant at finde ud af, om vedkommende har behov for og ønsker at blive henvist til yderligere støtte eller behandling og i så fald hjælpe hende eller ham videre.

Det kan fx være til tilbud i kommunen, regionen eller i civilsamfundet, som tilbyder specialiseret behandling, rådgivning og vejledning, sociale fællesskaber og aktiviteter, bisidderordning eller andre former for hjælp og støtte til voksne med senfølger.

Du kan læse mere om tilbud til voksne med senfølger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Tilbudsoversigt 

Kontakt

Sabine Lyø Andersen
Fuldmægtig

Kontakt VISO

Har du som borger eller fagperson behov for rådgivning, kan du kontakte den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)