Konferencer om frivillighed

Social- og Boligstyrelsen, COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og Center for Frivilligt Socialt Arbejde afholder årligt en konference om frivillighed.

Konferencerne er målrettet de grene af den kommunale og regionale sektor, der i stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som et element i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

 

Frivillighed 2019: Det gode samarbejde

Konferencen havde fokus på, hvordan frivilligheden kan styrkes gennem et stærkt samspil mellem kommuner, regioner og det frivillige engagement. Dagen bød på oplæg og sessioner, der havde til formål at give kommuner og regioner viden og redskaber til at forbedre samarbejdet med civilsamfundet.

Igennem dagen fik vi eksempler på, at samarbejdet mellem offentlige og civile aktører kan skabe sociale indsatser, der både øger borgernes livskvalitet og skaber samfundsøkonomiske gevinster. Dette var bl.a. budskabet i oplægget af Benny Andersen fra Socialpædagogernes Landsforbund, som understregede, at inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber udgør en grundlæggende del af det pædagogiske arbejde med at understøtte udsatte borgeres livsglæde. Der er dog stadig et stykke vej til at indfri potentialerne for udsatte borgere, da de oftere står på kanten eller helt udenfor fællesskaber. I oplægget af Lars Skov Henriksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde blev det belyst, hvordan sociale skel fortsat præger danskernes foreningsdeltagelse og frivillige indsatser.

For at skabe et stærkt samarbejde mellem offentlige og frivillige aktører blev nødvendigheden af at arbejde aktivt for at skabe en kultur, hvor der tænkes og arbejdes tværfagligt, pointeret. Fx fremhævede Jacob Storch fra Joint Action i sit oplæg, hvordan relationel kapacitet kan udgøre en metodisk tilgang til at opbygge et målrettet og tværfagligt samarbejde mellem forskellige aktører.

Vejen til et stærkt og velintegreret tværfagligt samarbejde mellem offentlige og civile aktører kan dog være en konfliktfyldt proces. Frivillige og offentlige aktører arbejder nemlig i udgangspunktet ud fra forskellige normer, kompetencer, rationaler og måder at kommunikere på, som kan vanskeliggøre samarbejdsrelationerne. Disse udfordringer blev både belyst i et oplæg af Bjarne Ibsen fra Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og af Morten Frederiksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Du kan hente dias fra oplæg og sessioner via COK’s hjemmeside

Dias fra oplæg og sessioner på konferencen (Center for Offentlig Kompetenceudvikling)

Du kan læse om tidligere afholdt konferencer om frivillighed nedenfor.

På konferencen var der fokus på at belyse og drøfte udvikling af frivilligheden som en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærdssamfund.

Temaer og diskussioner på dagen handlede om rammerne for det lokale engagement, kommunens rolle, samspillet mellem frivilligheden og kommunens kerneopgaver og krav til faglighed, funktioner og kompetencer.

Dagen bød på en lang række spændende oplæg, blandt andet fra journalist og forfatter Karen Lumholdt, der fortalte om relationer og velfærd og det personlige og omsorgsfulde samfund. Mads Roke Clausen, formand for Frivilligrådet, gav sit bud på, hvordan vi lokalt kan bidrage til, at mennesker får en højere grad af social kapital igennem de frivillige sociale tilbud og fællesskaber. Den hollandske forsker Cees van den Bos gav sine perspektiver på lokalt engagement, og Maj Morgenstjerne delte sine erfaringer med samskabelse og frivillighed i Århus.

Du kan hente de fire oplægsholderes dias nedenfor.

"Det personlige samfund - at involvere sig er den menneskelige fotosyntese" - Karen Lumholdt (pdf).

"Mere frivillighed - til gavn for sårbare og udsatte mennesker" - Mads Roke Clausen (pdf).

"How to tap assets and engagement in local communities?" - Dr. Cees van den Bos (pdf).

"Samskabelse og frivillighed i Aarhus - Nye veje til velfærd" - Maj Morgenstjerne (pdf).

Temaet for frivillighedskonferencen i 2017 var ”Meningsfulde fællesskaber”.

Fællesskaber er et vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion. På konferencen var der fokus på, hvordan man skaber rum for, at flere socialt udsatte borgere tager del i frivillige, meningsfulde fællesskaber.

Herunder er nogle perspektiver på meningsfulde fællesskaber, som konferencen belyste:

  • Hvordan skabes dette rum for nye, meningsfulde fællesskaber? Hvem gør det? Gør man det sammen på tværs af kommune, region, civilsamfund og borgere?
  • Hvordan fastholdes den sociale værdi, og hvornår ved man egentlig, om noget er et fællesskab?
  • Hvilke farer og barrierer er der for det frivillige engagement og for den værdi, det repræsenterer i sig selv?

Frivillighedskonferencen 2016, ”Velfærdssamarbejde under forandring”, havde fokus på hvordan det gode samarbejde mellem kommuner, civilsamfundet og de frivillige sikres.

Herunder er nogle perspektiver på frivillighed og social velfærd i fremtiden, som konferencen belyste:

  • Hvilke nye arbejds- eller organiseringsformer fremmer samskabelse og øger kvaliteten for borgerne?
  • Hvilke omstillinger skal kommunale medarbejdere og ledere være parate til?
  • Hvilken viden har vi på området, og hvilke projekter peger fremad
Senest opdateret 02-02-2022

Kontakt

Iben Sand Olesen
Specialkonsulent

Aktuelle aktiviteter på voksenområdet

Hvis du vil vide mere om, hvilke aktuelle aktiviteter og konferencer Socialstyrelsen afholder på voksenområdet, herunder på civilsamfundsområdet, kan du orientere dig under "Aktiviteter".

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her